انواع گزارشات پرستاری عنوان این مقاله می باشد. در این مقاله شما با انواع گزارشاتی که پرستار به دیگر پرستاران و یا پزشک مربوطه ارائه می دهد آشنا می شوید.

این این مقاله در ادامه مقالات پرستاری عمومی، وظیفه مهم پرستاران،انواع پرستاری، پرستاری پیشرفته، انواع مدرک پرستاری، حقوق پرستاران در ایران، انتظارات شغلی پرستاران، مزایای شغل پرستاری، قوانین ثبت گزارش پرستاری، ویژگی های گزارش نویسی پرستاری ۱ و ۲، گزارش نویسی پرستاران، آموزش های پرستاری، مقاطع تحصیلی رشته پرستاریو ملزومات آموزش پرستاری ارائه می گردد.

گزارش شفاهی

پرستاران در طی برنامه های مراقبتی و درمانی از بیمار چندین مرتبه از گزارش شفاهی استفاده می نمایند. در واقع گزارش شفاهی یک ارتباط رودر رو است که در راستای آن پرستار در زمان ترک بخش، خلاصه­ ای از فعالیتها و شرایط بیمار را به پرستار شیفت بعدی منتقل می نماید.

هدف از گزارش شفاهی

انتقال اطلاعات ضروری مربوط به بیمار برای مراقبت های بهداشتی و درمانی از بیماران می باشد.

انواع گزارشات پرستاری
انواع گزارشات پرستاری

گزارش تغییر وضعیت بیمار

یکی از مهم ترین و شاید بیشترین گزارشات مربوط به تغییر وضعیت بیمار می باشد. که در طول شیفت کاری هر پرستار به سرپرستار و یا  دیگر پرستاران گزارش داده می شود. گزارش دهنده و گزارش گیرنده، در این نوع گزارش هر دو پرستار هستند.

گزارش تغییر وضعیت بیمار بر چه مبنایی انجام می گیرد

این گزارش بر مبنای یافته ها و علائم قابل اندازه گیری بیمار انجام می پذیرد و نشان دهنده میزان تغییر وضعیت بیمار رو به بهبودی و یا بد شدن حال بیمار می باشد.

موارد قابل گزارش در این نوع گزارش

  1. مشخصات فردی بیمار
  2. میزان تغییر وضعیت بیمار بر اساس یافته های قابل اندازه گیری
  3. علائم و نشانه های بیماری
  4. هر نوع عملیات  انجام گرفته توسط کادر درمانی
  5. نتایج عملیات انجام گرفته

  گزارش به پزشک

زمان انتقال گزارش توسط پرستار به پزشک، باید پرستار از تشخیص های پزشکی استفاده نماید. به عبارت ساده تر باید پرستار یافته های عینی و ذهنی و تغییر وضعیت بیمار را به صورت دقیق بررسی کند و سپس به پزشک گزارش دهد. این گزارشات باید به گونه ای باشد به پزشک در تشخیص بیماری و تجویز معالجات مناسب یاری رساند.

Nursing documentation and recording systems of nursing care