پرستاران سلامت جامعه عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله شرح می دهیم که سلامت جامعه در گرو حضور پرستاران می باشد. این مقاله در ادامه ی مقاله ی نقش پرستاران در سلامت جامعه آمده است.

برای درک بهتر موضوع مطالعه ی مقالات مشکلات پرستاران و پرستاران و مشکلات آنها و زندگی پرستاران و مشکلات صنفی و سختی های رشته پرستاری توصیه می شود.

مقدمه

ایران یک کشور بزرگ در آسیا با بیش از ۸۰ میلیون جمعیت است که به سرعت در حال پیر شدن است وپیش بینی شده است که تا ۲۰۳۰ تعداد سالمندان به ۱۹٪ خواهد رسید.

شاخص های بهداشتی ایران نشان می دهد که در سه دهه گذشته، سطح بهداشت جامعه افزایش یافته است. و بیماریها به سمت بیماریهای غیر واگیرمانند اختلالات قلبی و عروقی، دیابت وفشارخون بالا تغییر یافته است.همچنین صدمات جاده ای به شدت افزایش یافته است.

خط مقدم سلامت جامعه

همه این موارد بیانگر ضرورت پیشرفت سیستم مراقبت های بهداشتی با پرستاران توانمند به عنوان خط مقدم سلامت جامعه است.

سیستم مراقبت های بهداشتی، بیشتر مبتنی بر منابع مالی یک کشور است و همچنین بازتاب عملکرد متخصصان مراقبت های بهداشتی مانندپرستاران است.

پرستاران سلامت جامعه
پرستاران سلامت جامعه

پیشنهاد بهداشت جهانی توجه ویژه به فشار خون بالا در سال ۲۰۱۳ است. سازمان پرستاری ایران پیشنهاد کرده است که سیستم نظارت بر سلامت جمعیت ایران بر روی غربالگری برای فشار خون بالاو چاقی تمرکز داشته است.

نخستین گام برای دولت ایران توجه به نقاط قوت و پتانسیل پرستاران برای نظارت بر سلامت عمومی، غربالگری، پیشگیری از بیماری،آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت است.

در طی چند دهه گذشته شواهد ومدارکی در غربالگری، نظارت بر سلامت، ارتقاء سلامت و خدمات الکترونیکی،نقش کلیدی پرستاران را در بهداشت عمومی جامعه نشان می دهد.

نتیجه

اخیراً دولت برای بازسازی سیستم مراقبت های بهداشتی، طرح پزشک خانواده را مطرح کرده است، اما این طرح برای دولت و مردم گران خواهد بود.در این میان بهره گیری از پرستاران بهداشت می تواند پروژه مکمل آن باشد. چرا که پرستاران بهداشت نه تنها می توانند به پزشک خانواده کمک کنند بلکه می توانند به تکمیل طرح هم کمک کنند.

۵ of the biggest issues nurses face today