خطر خشونت برای پرستاران عنوان مقاله ی ما می باشد در این مقاله این خطر محیطی علیه پرستاران توضیح داده می شود. این مقاله در ادامه ی مقالات شناخت برخی خطرات محیطی پرستاری، خطرات محیطی پرستاری، خطرات محیطی در پرستاری ، خطر انواع هپاتیت و پرستاری ، بیماری های عفونی پرستاری آمده است.

موارد پر خطر پرستاری

مدتهاست که پرستاران در مراکز بهداشت روان مورد خشونت بیماران قرار گرفته اند. سایر قسمت های پرخطر شامل بخش های اورژانس، بخش های کودکان، واحدهای پزشکی و جراحی و مراکز مراقبت طولانی مدت است. حمل ابزارهای دفاعی در اتاق های اورژانس روانپزشکی و عمومی غیر معمول نیست.

عوامل خطر

عوامل خطر محیطی مرتبط با حمله به کارکنان مراکز مراقبت های بهداشتی، آموزش ناکافی، الگوهای کارمندان، زمان بر بودن و روشهای مهار سخت است. مطالعات نشان می دهد که پرستاران بی تجربه و دانشجویان پرستاری در معرض خطر حمله قرار دارند. بیشترین صدمات در روند تحمل خشونت بیمار و بقیه مصدومیت روحی است.

اقدامات پیشگیرانه شامل امنیت کافی در مناطق پرخطر، آموزش سالانه کارمندان قبل از استخدام، روشهای کتبی برای کنترل بیماران خشن، مشارکت پرستاران در کمیته بهداشت و ایمنی بیمارستان و استفاده از اقدامات قانونی علیه شخص متجاوز و مؤسسه است.

خطر خشونت برای پرستاران
خطر خشونت برای پرستاران
نتیجه

به طور خلاصه، پرستاران از طریق تماس با بیماران، خواسته های شغلی جسمی و روانی و در نتیجه داروها و فناوری هایی که با آنها کار می کنند، در معرض خطرات محیطی قرار دارند.

در نتیجه، آنها دانش ذاتی در مورد انواع مختلفی از عوامل محیطی دارند که می توانند به صورت حرفه ای با آنها روبرو شوند. درک بهتر آنها از این مشکلات می تواند در دسترسی به موضوعات محیطی که بیمارانشان با آن روبرو هستند مفید باشد.

Nursing Health, & Environment: Strengthening the Relationship to Improve the Public’s Health.