تعاریف در بهداشت عمومی[۱]

در سال ۱۹۸۸ مؤسسه ی پزشکی ایالات متحده گزارشی درباره آینده ی بهداشت عمومی منتشر کرد. که اکنون به عنوان یک سند تأثیرگذار مورد استفاده قرار می گیرد. در این گزارش، بهداشت عمومی به عنوان « آنچه که ما جهت حصول اطمینان از فراهم کردن شرایطی که سبب سلامت مردم می شود. انجام می دهیم » تعریف شد. بر اساس این تعریف مأموریت بهداشت عمومی انجام تلاش های سازمان یافته جهت رفع موانع و فراهم کردن شرایط مناسب بهداشتی با استفاده از دانش علمی و فنی برای پیشگیری از بیماری و ارتقاء سلامت است.

این ماموریت می تواند توسط بسیاری از گروه ها شامل دولت، بخش خصوصی و افراد مختلف صورت پذیرد. با این حال دولت وظیفه ویژه دارد جهت اطمینان از وجود عناصر حیاتی و رسیدگی کافی به این هدف بسترهای لازم را فراهم سازد. یکی از این بسترها وجود قوانین مناسب و تدوین سیاست های صحیح است. بنابراین عملکرد اصلی دولت در بهبود بهداشت جامعه شامل موارد زیر است:

  • ارزیابی[۲]: جمع آوری نظام مند داده های جمعیتی، نظارت بر وضعیت سلامت جامعه و در دسترس قرار دادن اطلاعات جمع آوری شده
  • توسعه سیاست[۳]: ایفای نقش رهبری در توسعه ی سیاست هایی که سلامت مردم را پشتیبانی می کند از جمله استفاده از دانش علمی در تدوین سیاست ها.
  • اطمینان[۴] از فراهم شدن خدمات بهداشتی ضروری در سطح جامعه، اطمینان از در دسترس بودن نیروی کار بهداشت عمومی و بهداشت شخصی مربوط اشاره دارد. همچنین دولت باید بر کیفیت این خدمات نیز نظارت نماید.
بهداشت عمومی

توابع اصلی بهداشت جامعه

برنامه های بهداشت عمومی مبتنی بر جمعیت از اهداف بنیادی خدمات پیشگیری بالینی پشتیبانی می کنند. این خدمات بر پیشگیری از بیماری متمرکز هستند. خدمات مراقبت های بهداشتی اولیه، ثانویه و عالی سه رکن اصلی ارتقاء بهداشت عمومی هستند. تمام سطوح خدمات نشان داده شده در شکل ۱-۱ در سلامت مردم از اهمیت بالایی برخوردار هستند. و بنابراین باید بخشی از یک سیستم مراقبت بهداشتی با هدف کسب استانداردهای بهداشتی باشند. گفته می شود که هرچه اثربخشی خدمات در طبقات پایین هرم بیشتر باشد، توانایی طبقات بالاتر برای کمک مؤثر به بهبود سلامت بیشتر است. از این رو جهت دست یابی به سلامت و ارتقاء بهداشت افراد، تأمین همه ی سطوح مراقبت های بهداشتی از جمله مراقبت های بهداشتی عمومی مبتنی بر جمعیت باید تأمین شوند. و در صورت عدم آن ممکن است هرگز به هدف سلامت جمعیت دست نیافت.

بهداشت عمومی


[۱] Public Health

[۲] Assessment

[۳] Policy Development

[۴]– Assurance