شرایط تحصیل دوره های آموزش پزشکی

بعد از پذیرش در آزمون دوره های آموزش پزشکی، مرحله آموزشی دوره تخصص شروع می گردد. آزمون های دستیاری هر سال یکبار در بهمن یا اسفند برگزار میشود. از تمامی پذیرفته شدگان در آزمون های دوره پزشکی توسط دانشگاه تعهد خدمت گرفته می شود. محل خدمت افراد نیز توسط وزارت بهداشت می باشد.

در طول دوره دستیاری شهریه بابت دوران تحصیل پرداخت نمیشود. در عوض این امکان تحصیلی، دانشجو هیچ گونه استخدامی و تعهد در جایی غیر از محل تحصیل نباید داشته باشد. از ابتدای خدمت تا پایان مدت قانونی دستیار، به خدمت در دانشگاه، متعهد خواهد بود.

دوره های آموزش پزشکی

تعیین استاد راهنما برای دانشجو

دانشجو برای ادامه مسیر دوره های آموزش پزشکی از جانب گروه آموزشی به انتخاب استاد راهنما می پردازد. استاد راهنما برای رسیدگی به مسائل دانشجو در دوره تخصص انتخاب می شود. استاد راهنمای رساله باید به تقاضای خود دانشجو و تایید کتبی استاد راهنما و شورای آموزشی دانشگاه تعیین شود.

به طور کلی با تایید گروه آموزشی مربوطه، از بین اعضا هیئت علمی، و سایر محققان برجسته استاد راهنما تعیین میشود.

سپس دانشجو اقدام به تعیین موضوع تحقیقاتی رساله خود نموده و باید آن را به تایید استاد راهنما برساند.

دوره های آموزش پزشکی
مقرات دوره آموزش پزشکی

از جمله مقررات دوره های آموزش پزشکی به شرح زیر می باشد:

۱-           در صورتی که دانشجو نتواند درس خود را در زمان مقرر تمام کند، ادامه تحصیل او مشروط می شود. دوره مجاز تحصیل در دوره های آموزش پزشکی، سه تا چهار و نیم سال می باشد. اگر نتواند در این مدت درس را تمام کند، از ادامه تحصیل محروم می شود.

۲-           شورای آموزشی با دستور استاد راهنما و تایید گروه آموزشی می تواند یک سال به دانشجو فرصت دوباره بدهد. در این مدت دانشجو موظف به اتمام دوره تحصیل خود می باشد.

۳-           دانشجویان در این دوره دستیاری حداکثر مجاز به مرخصی در دو نیمسال تحصیلی می باشند.

۴-           به قبول شدگان در این دوره ها حق الزحمه هم به صورت ماهانه پرداخت میشود. میزان دستیاران رشته های پایه از دستیاران بالینی، حدود ۵۰ درصد بیشتر است.