چگونه پرستاران می توانند ارتقا یابند عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله به طریقه ی ارتقای شغلی در پرستاری اشاره می کنیم.

این مقاله در ادامه ی مقالات سایت پرستاری آمده است.

برای اطلاعات بیشتر مطالعه ی مقالات ، تاثیر پرستاران در جامعه، نقش پرستاران در بیمارستان، نقش پرستاران در سلامت جامعه، نقش پرستاران در بیماری کرونا، نقش دانشجویان پرستاری در بیماری کرونا، طبقه بندی نقش پرستاری، توصیه می شود.

آشکار شده است که پرستاران باید ارزش واقعی ز خود را درک کنند و طوری عمل نمایند تا صدای آنها شنیده شود. زمانی که عملکرد خوبی داشته باشند جایگاه آنها نیط ارتقا می یابد.

اقدامات لازم برای پیشرفت

اولین قدم برای داشتن ارتقا به عنوان یک پرستار، پیشرفت تحصیلات و رشد تخصص شما است. هرچه دانش و مهارت بیشتری داشته باشید، می توانید بیشتر ارتقا داشته باشید. گواهینامه ها و سایر دوره های یادگیری پیشرفته گزینه های خوبی برای پرستاران تازه کار و جویای پیشرفت می باشد.

گام مهم دیگر، مشارکت بیشتر در نقش رهبری در بیمارستان ها و سایر سازمان های پزشکی است. پرستاران از تجارب باورنکردنی برخوردارند که سایر رهبران مراقبت های بهداشتی باید از آنها بشنوند و یاد بگیرند. برای ایجاد تغییر، پرستاران باید فعال باشند و استانداردهای فعلی را به چالش بکشند.

چگونه پرستاران می توانند ارتقا یابند

چگونه پرستاران می توانند ارتقا یابند

هدف در بیمارستان ها و راه درخشش پرستاران

هدف ما در بیمارستان ها این است که با تجهیز پرستاران و سایر کارمندان به تجهیزات پزشکی ایمن و مؤثرتر، مراقبت های بهداشتی را بهبود بخشیم. با این وجود، بدون تأیید و توصیه پرستارانی که از محصولات ما استفاده می کنند، تأمین بسیاری از این امکانات برای بیمارستان ها امکان پذیر نیست.

پرستاران به دلیل ماهیت حرفه خود بر زندگی انسان تأثیر می گذارند. در ICU و به عنوان CRNA این به دلیل فشار زیاد این بخش ها و شرایط پیچیده بیماران حتی بیشتر است. پرستاران هر کجا که بروند، در داخل و خارج از بیمارستان تأثیر دارند.

منبع:

The Role of Nurses Inside and Outside the Hospital