تاثیر پرستاران در جامعه عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله قصد داریم شرح دهیم که چگونه پرستاران می توانند تأثیر مثبت بر جوامع خود بگذارند.

این مقاله در ادامه ی مقالات سایت پرستاری آمده است.

برای اطلاعات بیشتر مطالعه ی مقالات ، نقش پرستاران در بیمارستان، نقش پرستاران در سلامت جامعه، نقش پرستاران در بیماری کرونا، نقش دانشجویان پرستاری در بیماری کرونا، طبقه بندی نقش پرستاری، توصیه می شود.

پرستاران با چالش هایی روبرو هستند که فراتر از درهای بیمارستان است. طبق اهداف تعیین شده ی شورای بین المللی پرستاران، چند هدف مهم برای تربیت پرستاران مدرن وجود دارد.

مهم ترین اهداف شورای بین المللی پرستاری

نه به فقر، نه به گرسنگی

بهبود تغذیه، فرهنگ استفاده از آب تمیز و بهداشتی

توجه به سلامتی و تندرستی

آموزش با کیفیت به مردم

برابری جنسیتی و کاهش نابرابری

کار شایسته و رشد اقتصادی پایدار

اینها ممکن است ایده آل به نظر برسد، اما پرستاران با روش های بسیار عملی در جوامع خود تأثیر گذاشته و در جهت دستیابی به این اهداف تلاش می کنند.

تاثیر پرستاران در جامعه

تاثیر پرستاران در جامعه

چند نمونه از نحوه بهبود جوامع توسط پرستاران

ارائه ی خدمات یکسان به فقرا و افراد ثروتمند

درمان یکسان و برابر بیماران مرد و زن

آموزش بیماران درمورد بهداشت مناسب، تغذیه مطلوب و روشهای کلی بهداشت

ارائه آموزش کنترل تولد به زنان جوان، و ارائه ی خدمات قبل و بعد از بارداری به زنان

همکاری در سیستمهای بیمارستانی و قانونگذاری برای بهبود حرفه پرستاری

پرستاران عزیز و بزرگوار مردم را دوست دارند و این توانایی را دارند که دیگران را تحت تأثیر قرار دهند به طوری که بیمار پس از ترک بیمارستان پرستار خد ار تا مدت ها فراموش نمی کند. از این رو پرستاران باید سعی نمایند با ارئه ی خدمات صحیح خاطره ی خوبی از خود در ذهن بیماران به جا گذارند. هر چند تمام مردم به وظیفه ی سخت و طاقت فرسای آناه آشنا هستند.

منبع:

The Role of Nurses Inside and Outside the Hospital