وظایف پرستار پرواز عنوان مقاله ما است. در این مقاله که در ادامه مقاله پرستار پروازی می باشد که به شرح وظایف پرستار پرواز خواهیم پرداخت.

این مقاله در ادامه مقالات ارزش های پرستاری، وظایف پرستاران۱، ۲، وظایف پرستار در خانه سالمندان۱، وظایف پرستار در خانه سالمندان۲، اقدامات ضروری برای مقابله با کرونا ویروس، شرح برخی وظایف پرستاری، انواع گزارشات پرستاری، پرستاران و بیماری کرونا، پرستاری عمومی، وظیفه مهم پرستاران،انواع پرستاری، پرستاری پیشرفته، انواع مدرک پرستاری و حقوق پرستاران در ایران ارائه می گردد.

وظایف پرستار پرواز

پرستاران پرواز تعدادی وظیفه و مسئولیت دارند. که در ادامه به شرح وظایف می پردازیم.

  • اولین و مهمترین  مسئولیت پرستار پرواز مراقبت از بیمار است.
  • هنگام حمل و نقل بیماران از یک مرکز درمانی به بیمارستان دیگر، پرستاران پرواز و تیمهایشان ابتدا باید هرگونه کاغذهای لازم مانند نمودارهای پزشکی یا دستورالعمل پزشک را جمع آوری کنند. این مستندات باید در مکانی امن نگهداری شود و بعداً به مراکز پزشکی دریافت کننده منتقل شود.
  • اگر بیمار را از محل تروما (در دانش پزشکی به هر نوع آسیب دیدگی، ضربه، جراحت، شوک، آسیب و حادثهٔ وارد شده به بدن انسان گفته می‌شود) منتقل کنید، به پرستاران پرواز نیز موظف هستند که مراقبت های اضطراری پزشکی را ارائه دهند و به آنها کمک کنند. این می تواند از درمان کمک های اولیه تا احیا باشد.
  • قبل از پرواز هواپیما، ابتدا باید بیماران ایمن شوند. برای انجام این کار، پرستاران پرواز باید آنها را به گارنی ها وصل کنند و گارنی ها را به داخل هواپیما ببندند. این امر برای اطمینان از اینکه بیماران در حین پرواز درگیر نباشند.
  • در طول مسیرپرواز، پرستاران پرواز و تیمهایشان تنها مسئولیت بهزیستی بیماران خود را بر عهده دارند و از آنجا که این اوقات غالباً زمان بسیار وحشتناکی برای بیماران است، پرستاران پرواز نیز در تلاش برای اطمینان خاطر آنها و حفظ آرامش با آنها صحبت می کنند و با آنها ارتباط برقرار می کنند.
خفظ آرامش بیمار در مسیر پرواز – وظایف پرستار پرواز
  • پس از رسیدن به مقصد، پرستاران پرواز و تیمهایشان بیماران خود را از هواپیما به مراکز درمانی هدایت می کنند.با انجام این کار، پرستاران پرواز هرگونه مستندات لازم را به متخصصان پزشکی دریافت کننده منتقل می کنند و آنها را در مورد شرایط بیماران مطلع می کنند.
انتقال بیمار به مرکز درمانی مقصد- وظایف پرستار پرواز

منابع

?What Is a Flight Nurse