گزارش نویسی پرستاران عنوان مقاله ما می باشد. شما در این مقاله با روش های گزارش نویسی و اهداف آن آشنا می شوید.

برای کسب اطلاعات بیشتر مطالعه مقالات، آموزش های پرستاری، مقاطع تحصیلی رشته پرستاری، فرصت های آموزش پرستاری، ملزومات آموزش پرستاری، نکاتی کلیدی در مطالعه آزمون پرستاری، منابع آزمون های کارشناسی ارشد پرستاری، معرفی منابع آزمون های پرستاری، ویژگی آموزش مجازی در پرستاری، آموزش الکترونیکی یا تجربی پرستاری را به شما پیشنهاد می کنیم.

تعریف گزارش نویسی

تبادل اطلاعاتی به صورت شفاهی (گفتاری) و یا کتبی (نوشتاری) بین اعضای گروه مراقبت بهداشتی و درمان که درمورد بیمار انجام می پذیرد را گزارش می گویند. در واقع گزارش نویسی ثبت اطلاعات دقیق، صحیح و کامل از وضعیت بیمار توسط اعضاء گروه بهداشتی و درمانی ازجمله پرستاران می باشد.

اهداف گزارش نویسی

  • برقراری ارتباط حرفه ای موثر بین اعضای گروه مراقبت بهداشتی و درمانی
  • تنظیم و برنامه ریزی مراقبتی سازمان یافته و جامع از بیمار: که بر اساس داده های روزانه از وضعیت بیمار و پیشرفت وی انجام می پذیرد.
  • اجرا این برنامه مراقبتی از بیمار توسط کادر گره مراقبت
  • پرداخت هزینه های درمانی بر اساس گزارشات ثبت شده
  • جنبه ی آموزشی بودن گزارشات ثبت شده برای دانشجویان پرستاری
  • گزارشات موجود در پرونده بهترین مدرک در مقابل شکایات مالی و قانونی

گزارش نویسی منجر به موفقیت آمیز بودن برنامه مراقبتی از بیمار هم از لحاظ کمی و هم کیفی خواهد بود.

گزارش نویسی

روش های گزارش نویسی

  • ثبت در پرونده ( Record)
  • گزارش شفاهی (Report)
  • مشاوره (Consultation)

پرستاران در پایان هر شیف کاری در بیمارستان، گزارش شفاهی و کتبی از وضعیت بیمار به پرستاران شیفت بعدی را ارائه می دهند. از مهم ترین وظایف و مسئولیت های پرستاری دادن گزارش کتبی و شفاهی بیمار به دیگر همکاران حرفه­ ای بیمارستان از جمله پزشک، پرستار، مسئول آزمایشگاه و… می­ باشد که در بالا رفتن کیفیت مراقبت از بیماران بسیار تاثیر گزار است.

Nursing documentation and recording systems of nursing care