نسبت آموزش مجازی و بالینی پرستاری عنوان مقاله ما است. در این مقاله به توضیح مختصری در مورد آموزش بالینی و آموزش مجازی در رشته پرستاری می پردازیم.

این مقاله در ادامه ی مقالات راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری در ایران، راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری در ایران، آموزش مجازی در پرستاری، نقش پرستاران در سلامت جامعه، مشکلات پرستاران، آموزش نقش پرستاری، جایگاه پرستاری در تیم مراقبت سلامت و آموزش پرستاری مهارت های بالینی آمده است.

آموزش بالینی

آموزش بالینی مهمترین آموزش حرفه‌ای پرستاری است.

از آنجا که یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده در آموزش بالینی اثر بخش می‌تواند رفتار و عملکرد مربی بالینی باشد پس نقش مربی بالینی بسیار اهمیت دارد.

چگونگی ارائه موثر آموزش بالینی توسط مربی بالینی

  1. مربی بالینی باید مباحث اختصاصی بیمار را با پرستار دانشجویی انجام دهد.
  2. از آنجا که آموزش بالینی شامل بیماران هم است، تعیین نظر بیمار در مورد مشارکت در آموزش بالینی مهم است. اگر به طور دقیق توسط مربی بالینی مدیریت نشود، ممکن است بیماران تحت تأثیر آموزش قرار بگیرند، به ویژه اگر حقوق آنها رعایت نشود و محیط بحث و گفتگو ممکن است بیماران را ناراحت و آزرده کند.
  3. به طور خاص، هنگامی که مربی بالینی به دانشجویان بازخورد منفی می دهد، درک صلاحیت ویادگیری دانشحجویان می تواند تحت تأثیر قرار گیرد.
  4. .در آموزش بالینی، دانشجوی پرستاری در حال گذار از دوره مبتدی و تازه کار به دوره تخصص است. این روند به عنوان تداوم تدریجی در دستیابی به پرستاری حرفه ای توصیف شده است.
  5. مربی بالینی باید آگاهانه و در همه مراحل از این مراحل حمایت کند تا پرستاران در فرایند آموزش بالینی به خوبی آموزش ببینند.
نسبت آموزش مجازی و بالینی پرستاری
نسبت آموزش مجازی و بالینی در پرستاری

آموزش مجازی

آموزش مجازی را به عنوان یک روش اصلی تدریس توصیف می کند.

شبیه سازی مجازی در آموزش پرستاری که در برنامه های مربی پرستار، دانشکده پرستاری و سایر مربیان مراقبت های بهداشتی نوشته شده است و از ابزارهای لازم برای ادغام موفق فن آوری در برنامه های پرستاری استفاده می کند.

 مزایای شبیه سازی مجازی در آموزش پرستاری عبارتند از

۱.ارزان تر

۲.دسترسی آسان تر

۳. موقعیت مکانی مستقل در مقایسه با آموزش بالینی.

نسبت آموزش مجازی و بالینی در پرستاری۱ و موفقیت این نوع آموزش ها نیاز به یک انگیزه هماهنگ از دانشکده ها، مدیران و دانشجویان برای غنی سازی چشم انداز یادگیری پیشرفته را دارد.

منابع

؟How should clinical education be in nursing education

Virtual Simulation in Nursing Education