آموزش پرستاری مراقبت های بهداشتی عنوان مقاله ی ما می باشد. این مقاله پیشرفت های مراقبت های بهداشتی از بیماران شرح داده شده است. این مقاله در ادامه ی آموزش پرستاری رهبران مراقبت های بهداشتی آمده است.

برای درک موضوع مطالعه ی این مقالات توصیه می شود.

جایگاه پرستاری در تیم مراقبت سلامت، آموزش پرستاری مهارت های بالینی

آموزش الکترونیکی پرستاران، راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری ایران

انواع آموزش پرستاری ، راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری در ایران

تحول مراقبت های بهداشتی

مراقبت های بهداشتی سیر تحولی را در پیش گرفته است از جمله تحول در اطلاعات آماری، عمل مبتنی بر شواهد و خود مراقبتی بیمار. از این رو مراقبت های بهداشتی برای سال های آینده چشم اندازهای تازه ای پیش رو دارد. دانشمندان پرستار می توانند از این روندها در شیوه های خاص خود برای تحقق بخشیدن به مراقبت از بیمار و تأثیرگذاری در آینده استفاده کنند.

مثال

به عنوان مثال اطلاعات الکترونیکی بهداشت(EHR) ، به اشتراک گذاری داده ها بین مراکز پزشکی را تسهیل می کند. پرستاران می توانند به تجزیه و تحلیل و مستندسازی راهکارهای مؤثر برای محرمانه ماندن اطلاعات بیمار و دسترسی به اطلاعات کمک کنند. همزمان، مراقبت های بهداشتی با فناوری های پشتیبانی و برنامه های کاربردی تلفن های هوشمند پیشرفت کرده است. پرستاران می توانند به بیماران کمک کنند تا داده ها و پیشرفت های سلامت خود را تحت نظر بگیرند و مدیریت کنند.

دانشمندان پرستار همچنین می توانند در مسئله جهانی دسترسی به مراقبت های بهداشتی تأثیر بگذارند. مطابق با دیدگاه های بین المللی، “محققان پرستار به جای شرکت در مراقبت های بهداشتی و صرف هزینه های مکرر، باید نیروی کار پرستاری را به عنوان بازده سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار دهند. همچنین باید نقش پرستاران را در مراقبت های بهداشتی و آنچه انجام می دهند تعریف کنند. اینها زمینه های اصلی تحقیق هستند که از اهمیت جهانی برخوردار هستند. “

آموزش پرستاری مراقبت های بهداشتی
آموزش پرستاری مراقبت های بهداشتی

پیشرو بودن نسل جدید دانشمندان پرستار

از آنجا که مراقبت های بهداشتی همچنان در حال تکامل است، رهبران پرستار برای شکل دادن به سیاست های آینده و ایجاد راهکارهای مؤثرتر برای مراقبت از بیمار لازم هستند. کالج آنلاین رجیس به دانشجویان کمک می کند تا برای این فرصت های حیاتی رهبری آماده شوند. دانشجویان این کالج انتخاب می کنند که دانشمندان پرستار، مربیان پرستار یا پزشکان پرستار شوند. همچنین این برنامه جامع آنلاین به متخصصان در حال کار برای پیشرفت شغلی خود قدرت می دهد.آنچه کالج رجیس ارائه می دهد را سایر دانشگاه ها می توانند کشف کنند و آموزش دهند تا باعث ایجاد یک عامل تغییر برای صنعت مراقبت های بهداشتی شوند.

Challenges in clinical nursing education in Iran and strategies