راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری ایران عنوان مقاله ی ما می باشد. ما در این مقاله مقایسه یادگیری نوین و سنتی را شرح داده ایم.

این مقاله در ادامه ی مقاله ی انواع آموزش پرستاری آمده است.

مطالعه ی مقالات راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری در ایران ، آموزش پرستاری مدیریت بحران کرونا، آموزش پرستاری سلامت روان در کرونا، آموزش مجازی در پرستاری، نقش پرستاران در سلامت جامعه، مشکلات پرستاران و پرستار خود بودن علیه کرونا ویروس را نیز توصیه می کنیم.

مقدمه

بهبود نتایج یادگیری دانشجویان پرستاری از طریق ترکیبی از روشهای سنتی و یادگیری الکترونیکی امکان پذیر است.

مبانی دوره پرستاری پیش نیاز اصلی مراقبت جامع پرستاری است. علیرغم توسعه فناوری آموزش پرستاری ، اثربخشی استفاده از روشهای یادگیری الکترونیکی در اصول دوره پرستاری در آزمایشگاه مهارتهای بالینی برای دانشجویان پرستاری نامشخص است.

مقایسه ی دو روش یادگیری

مقایسه تأثیر یادگیری ترکیبی (ترکیب یادگیری الکترونیکی با روشهای یادگیری سنتی) با یادگیری سنتی به تنهایی، در نمرات دانشجویان پرستاری است.

راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری ایران
راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری ایران

 مطالعه تجربی از فوریه ۲۰۱۴ تا فوریه ۲۰۱۵ انجام شد. دو گروه از دانشجویان پرستاری که دوره های پرستاری را در ایران می گذرانند ، مقایسه شدند. ۶۰ دانشجوی پرستاری به مدت دو ترم متوالی به عنوان گروه کنترل (فقط روش های یادگیری سنتی) و گروه آزمایش (ترکیب یادگیری الکترونیک با روش های یادگیری سنتی) انتخاب شدند. یافته های این مطالعه نشان داد که نمره نهایی گروه آزمایش (ترکیب الکترونیکی یادگیری با روشهای یادگیری سنتی) به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل (روشهای یادگیری سنتی) بود.

یکی از این راهکارها استفاده از فناوری در آموزش است. توانایی بالقوه یادگیری الکترونیکی با استفاده از رویکردهای جدید و انعطاف پذیر در سطح بین المللی در آموزش پرستاری شناخته شده است. در این نوع آموزش ، محتوای آموزشی سریعتر ، مؤثرتر و اقتصادی تر می شود و اصول مهمی از قبیل یادگیری افراد ، واکنش سریع ، تکرار مطالب آموزشی متناسب با نیازها و درخواست های افراد، تعیین سرعت یادگیری و تمرین مهارت های رایانه ای محقق می شود. علاوه بر این یادگیری عمیق تر و پایدار خواهد بود. این امر می تواند با بهبود برنامه های آموزش پرستاری برای تسهیل تجربیات مثبت دانشجویان ایجاد شود. یادگیری الکترونیکی نه تنها برای تغییر روشهای یادگیری و آموزش بلکه همچنین به عنوان یکی از روشهای مکمل در آموزش سنتی مورد استفاده قرار می گیرد

منابع

Improving Nursing Students’ Learning Outcomes in Fundamentals of Nursing Course through Combination of Traditional and e-Learning Methods