آینده پرستاری در ایران عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله متغییرهای فرهنگی و سازمانی را شرح می دهیم.

این مقاله در ادامه ی مقالات آینده علمی رشته پرستاری در ایران و توانمند سازی در پرستاری آمده است.

برای درک بهتر موضوع مطالعه ی مقالات مشکلات پرستاران و پرستاران و مشکلات آنها و زندگی پرستاران و مشکلات صنفی و سختی های رشته پرستاری توصیه می شود.

داده های مربوط به متغیرهای فرهنگی و سازمانی در دو زیرگروه

۱. فرهنگ عمومی

شرکت کنندگان احساس می کردند که عموم مردم حرفه ی پرستاران را نمی شناسند. یک پرستار در این باره اظهار داشت: کلمه پرستار برای هر کسی که از فرزندان، مریضان یا افراد مسن مراقبت کند، تعمیم دارد اما نه به فردی که در زمینه مراقبت های حرفه ای پرستاری متخصص باشد.

آینده پرستاری در ایران
آینده پرستاری در ایران

۲. فرهنگ و ساختار سازمانی

این عقیده که فرهنگ عمومی و سازمانی منجر به ایجاد ساختار مورد نظر پزشک در سیستم مراقبت های بهداشتی شده است، توسط اکثر شرکت کنندگان به خوبی بیان شده است.

این در نقل قول های زیر مشهود است:

•           نظام سلامت در دست پزشکان است

•           همه مدیران ارشد نظام سلامت و همچنین در بیمارستان ها پزشکان هستند

•           پرستاران فقط به عنوان ابزاری برای انجام پزشکان در نظر گرفته می شوند.

 سفارشات طراحی سیستم پرستاری تحت تأثیر این ساختار پزشک محور قرار گرفته است.

شرکت کنندگان سه بخش از این سیستم را ذکر کردند که شامل خدمات پرستاری، آموزش پرستاری و تحقیقات پرستاری است. که در مقاله بعدی به این موارد می پردازیم.

منابع

A model for empowerment of nursing in Iran