خطاهای پرستاری عنوان مقاله ما است. در این مقاله سعی داریم در مورد خطاهای پرستاری و مواردی که باعث کاهش این خطاها می شود بپردازیم.

قبل از این مقاله، مطالعه مقاله های بیشترین پرستاران مورد تقاضا، پرستاران مورد تقاضا در بازار کار و تعاریف پرستاری را پیشنهاد می کنیم.

مقدمه

طبق یک مطالعه، ۴۲٪ از حوادث تهدید کننده زندگی مرتبط با مراقبت های بهداشتی و ۲۸٪ از عوارض جانبی دارویی قابل پیشگیری هستند. توسعه فرهنگی که در آن پرستاران می توانند در محیط کار حرفه ای و بدون اضطراب عملکرد داشته باشند و می تواند این آمار نگران کننده را کاهش دهد. پرستاران نقش مهمی در جلوگیری از وقایع دارند که ممکن است بر سلامتی بیمار تأثیر منفی بگذارد.

خطاهای پرستاری

خطاهای پرستاری معمولاً حول و حوش فوت بیمار، عفونتها، خطاهای دارویی، خطاهای مربوط به مستند سازی و صدمات تجهیزات می چرخد. این خطاها شامل عدم موفقیت در موارد زیر است :

  • با سایر اعضای تیم مراقبت های بهداشتی همکاری کنید.
  • سفارشات بین رشته ای را روشن کنید.
  • بخواهید و کمک بگیرید.
  • از دستورالعمل های عملکردی مبتنی بر شواهد یا بسته های پیشنهادی استفاده کنید.
  • اضافه کاری را محدود کنید.
  • در واحدهای مراقبت از بیمار به اندازه کافی پرستار داشته باشید تا با اطمینان بیشتری مراقبت کنند.
 خطاهای پرستاری
خطاهای پرستاری

نقش سرپرستان پرستاری در جلوگیری از این خطاها

  •  آنها قادر به ایجاد تغییراتی در محیط هستند که پرستاران را ترغیب می کند تا عمل خود را کنترل کنند.
  • نیاز به رفع کمبودهای پرسنلی دارد زیرا این امر به طور مستقیم با خطاها مرتبط است.
  • باید یک ترکیب پرسنلی باشد که برای یادگیری مفید باشد. در حالت ایده آل، پرستاران با تجربه در کنار تعداد پرستاران تازه کار در هر شیفت برای فراهم کردن محیطی حمایتی برخوردار هستند. همکاری با مربیان پرستار و پذیرش برنامه اقامت پرستار می تواند باعث تقویت یادگیری برای پرستاران جدید شود.

امیوارم از خواندن مقاله خطاهای پرستاری استفاده کافی را برده باشید.

در مقاله های بعدی انواع خطاهای پرستاری را بررسی خواهیم کرد و به اینکه پرستاران برای جلوگیری از این نوع خطاها چه کاری می توانند انجام دهند اشاره می کنیم.

منابع

How to avoid the top seven nursing errors