وظیفه مهم پرستاران عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله با یکی از وظایف مهم پرستاران آشنا می شوید و به ماهیت اصلی این شغل پی می برید. که در ادامه ی مقالات انتظارات شغلی پرستاران، مزایای شغل پرستاری، حقوق پرستاران در ایران و انواع پرستاری آمده است.

مقدمه

بسیاری از مردم با خود می گویند که پرستاران چه کارهایی انجام می دهند. شاید برای عده ای از مردم پیش آمده باشد که از نزدیک کار آنها را دیده باشند با این وجود، تصورات غلط زیادی در مورد وظایف شغلی پرستاری وجود دارد.

ماهیت پرستاری

واقعیت این است که وظایف یا مهارت ها تنها بخش کوچکی از پرستاری هستند، آنها ابزاری برای رسیدن به هدف هستند. ماهیت واقعی پرستاری، تفکر انتقادی است که برای درک آنچه که از نظر فیزیولوژیکی و روحی برای بیمار اتفاق می افتد، مورد نیاز است. به این معنی  که شما چرا این کار را انجام می دهید، و چه نتیجه ای دارد.

وظیفه مهم پرستاران
وظیفه مهم پرستاران

برای درک این موضوع ما به یکی از وظایف مهم پرستاران اشاره می کنیم.

توجه به علائم و مشکلات

پرستاران پیشگام، برای تغییر علائم بیمار هستند. ارزیابی های رسمی و غیررسمی که آنها انجام می دهند با توجه به موقعیت های ویژه هر بیمار به آنها در بررسی حق تقدم می دهد. آنها می دانند که چه علایمی را می توان انتظار داشت و کدام یک از نشانگر مشکلات عمیق تر است. آملیا رابرتز، BSN ،RN می گوید: “من فکر نمی کنم که مردم نقش حیاتی پرستاران در تیم مراقبت را درک کنند.”

“وقتی آزمایشگاه ها و نتایج دیگر به نتیجه می رسند، ما آنها را مرور می کنیم، تصمیم می گیریم و نگرانی های خود را به بقیه تیم مراقبت های پزشکی ابلاغ می کنیم.”

وی گفت: “این در حالی است که پرستاران تشخیص پزشکی نمی دهند، ما از داده های بیمار برای تصمیم گیری مراقبت های مداوم استفاده می کنیم. هنگامی که پرستار از روی نگرانی با پزشک در مورد بیمار تماس می گیرد ، پزشک معمولاً پیش بینی می کند که شما نیز توصیه ای برای نحوه انجام آن داشته باشید. “

منابع

۹ Duties of a Nurse That Might Surprise You