ویژگی آموزش مجازی در پرستاری عنوان مقاله ما است. این مقاله در ادامه مقاله نسبت آموزش مجازی و بالینی پرستاری آمده است که به توضیح مختصری در مورد مطالعات مربوط به آموزش بالینی و ویژگی های آموزش مجازی در رشته پرستاری می پردازیم.

مقدمه

آموزش بالینی دانشجویان پرستاری در هر برنامه پرستاری ضروری است زیرا پرستاری یک رشته است که دانشجویان را ملزم به استفاده از دانش نظری در محیط آموزش بالینی و کسب مهارتهای مختلف برای ارتقاء عملکرد خود می کند.

مهمترین بخش انواع آموزش پرستاری، ادامه روند آموزش در تمرین بالینی است. این فرایند به عنوان آموزش بالینی تعریف شده است. در شرایط بالینی، آموزش چالش برانگیز، پیچیده و اغلب دلهره آور است.

در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری می آموزند که

 • پرستاری واقعی به چه معنی است.
 • آموزش بالینی واقعیت، پیچیدگی و داده های ساختاری شغل پرستاری را فراهم می کند که به راحتی در سایر تعامل های آموزشی با آنها روبرو نمی شوند.
 • استدلال بالینی برای تصمیم گیری بالینی و مهارت های تفکر تشخیصی ضروری است.
 • آموزش بالینی آموزش پرستاری را در مواردی که اهداف، و انتظارات از آموزش بالینی به طور کافی تعریف نشده باشد را تهدید می کند.
ویژگی آموزش مجازی در پرستاری
ویژگی آموزش مجازی در پرستاری

مطالعات مربوط به آموزش بالینی نشان می دهد که

 • آموزش بالینی بسیار متغیر، غیر منتظره و مداوم نیست.
 • دانشجویان پرستاری تعداد محدودی از بیماران را می بینند و اغلب بازخورد دریافت نمی کنند.
 • دانشجویان پرستاری توانایی دستیابی به معاینه بدنی و همچنین مهارت های ارتباطی، مهارت های تصمیم گیری بالینی را در زمینه «مراقبت از مرکز بیمار» در یک بیمار واقعی، کسب می کنند.
 • باعث افزایش آگاهی از ایمنی بیمار، می شود. نگرش،
 • احترام به محرمانه بودن و آسایش بیمار، توسعه همدلی، اطلاعات در مورد تجهیزات پزشکی، اهمیت رویکرد جامع گرایانه در مراقبت از بیمار می شود.

ویژگی های آموزش مجازی

 1. همراه با اسلایدهای دفترچه راهنما و PowerPoint
 2. ابزارهای مفید، بهترین روشها برای ادغام فناوری در برنامه درسی را ارائه می دهد.
 3. نشان می دهد که چگونه دانش آموزان می توانند یادگیری و تمرین پشتیبانی را با فناوری شبیه سازی مجازی به حداکثر برسانند.
 4. پایه و اساس محکمی را در اختیار دانشجویان قرار می دهد تا در سراسر حرفه خود از فناوری استفاده کنند.

منابع

Virtual Simulation in Nursing Education

How should clinical education be in nursing education?