آموزش الکترونیکی یا تجربی پرستاری عنوان مقاله ی ما می باشد. ما در این مقاله نتیجه ی یک پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای مقایسه ی دو روش یادگیری را شرح داده ایم.

این مقاله در ادامه ی مقالات نسبت آموزش مجازی و بالینی پرستاری، آموزش پرستاری مراقبت های بهداشتی ،آموزش پرستاری رهبران مراقبت های بهداشتی، آموزش نقش پرستاری، جایگاه پرستاری در تیم مراقبت سلامت، آموزش پرستاری مهارت های بالینی، آموزش الکترونیکی پرستاران، راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری ایران و انواع آموزش پرستاری آمده است.

پژهش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پس از اخذ مجوز از کمیته اخلاق پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  نمونه گیری در دانشکده پرستاری و مامایی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در فوریه ۲۰۱۵ تا فوریه ۲۰۱۶ انجام شد. در این مطالعه،  تمام دانشجویان سال اول پرستاری که در حال یادگیری مهارت های بالینی پرستاری بودند، و بدون هیچ تجربه ای در حال یادگیری مهارت های بالینی پرستاری بودند، انجام شد. در پژوهش حاضر،  با ۶۰ دانشجوی پرستاری (۲۶ مرد و ۳۴ زن) در گروه آموزش سنتی (گروه کنترل) و گروه آزمایش (ترکیب یادگیری الکترونیکی با روشهای یادگیری سنتی)،  تعداد ۵۹ نفر (۲۹ مرد و ۳۳ زن) به ترتیب وارد شدند وبه مدت دو ترم متوالی انتخاب شدند.

 دانشجویان گروه آزمایش (ترکیب یادگیری الکترونیکی با روشهای یادگیری سنتی) به راحتی به مواد و فیلم های آموزشی بر روی رایانه یا دستگاه تلفن همراه دسترسی داشتند و می توانند فایل های متنی را با تصاویر و فیلم های مربوطه بارگیری کنند و در صورت عدم دسترسی به شبکه،  از آنها استفاده کنند. بنابراین،  آموزش هر زمان و هر کجا که دانشجویان می خواستند ادامه می یافت.

آموزش الکترونیکی یا تجربی پرستاری
آموزش الکترونیکی یا تجربی پرستاری

نقش محققان در آموزش الکترونیکی مدیریت سایت،  تهیه مطالب آموزشی،  تهیه مطالب در اینترنت،  پاسخ به سؤالات شرکت کنندگان و در نهایت انجام امتحانات بود.

 میانگین نمرات آنها با یکدیگر مقایسه شد  رضایت دانشجویان از یادگیری الکترونیکی توسط پرسشنامه محقق ساخته و ارزیابی شد. گزارش دادند که میانگین نمره دانشجویان پسر در گروه آموزش الکترونیکی بالاتر بود،  و آنها همچنین خاطرنشان کردند که دانشجویان پسر به فن آوری علاقه مند بوده و می توانند صلاحیت قابل توجهی در آن کسب کنند. در حالی که دانشجویان دختر توجه بیشتری به مراقبت می کردند و به همین دلیل،  کمتر از دانشجویان پسر درگیر فناوری شدند.

نتیجه گیری

براساس نتایج مطالعات فوق علاوه بر نتایج مطالعه حاضر،  استفاده از آموزش الکترونیکی با آموزش سنتی برای آموزش مهارتهای بالینی پرستاری توصیه می شود. این از وظایف مربیان پرستاری است که محدود کردن آموزش به کلاس نیست. این مطالعه نشان داد دانش آموزانی که تلفیق یادگیری الکترونیکی با روشهای یادگیری سنتی را تجربه کرده اند،  در مقایسه با کسانی که فقط روشهای سنتی را تجربه کرده اند،  پیشرفت بهتری نسبت به اصول دوره پرستاری دارند و درگیرتر بودند.

منابع

Improving Nursing Students’ Learning Outcomes in Fundamentals of Nursing Course through Combination of Traditional and e-Learning Methods