راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری در ایران عنوان مقاله ماست.در این مقاله چالش های آموزش بالینی پرستاری را شرح می دهیم.

این مقاله در ادامه ی مقالات آموزش پرستاری توصیه مردم علیه کرونا و آموزش پرستاری مدیریت بحران کرونا، آموزش پرستاری سلامت روان در کرونا، آموزش مجازی در پرستاری، نقش پرستاران در سلامت جامعه، مشکلات پرستاران و پرستار خود بودن علیه کرونا ویروس آمده است.

چالش های آموزش بالینی پرستاری در ایران و راهکارها

  اولین منبع آموزش بالینی، یادگیری و شکل گیری هویت حرفه ای دانشجویان پزشکی است و مؤلفه اصلی غیرقابل انکار آن،  آموزش پرستاری است. در این مقاله، یک بررسی جامع از ادبیات مرتبط با هدف چالش های آموزش پرستاری در ایران و استراتژی های آن مورد بررسی قرار گرفته است.

  با توجه به نتایج مطالعات، مهمترین چالش در آموزش پرستاری در رابطه با سیستم آموزشی بوده است.

آموزش بالینی در ارتقاء سلامت

  آموزش بالینی به عنوان تسهیل کننده یادگیری در محیط بالینی،  نیاز به مشارکت هیات علمی، مربیان بالینی،  دانشجویان و کادر پزشکی دارد. آموزش بالینی در زمینه بهداشت به منظور بهبود تکنیک های بالینی و فرآیندهای لازم جهت بهبود آموزش بالینی ارتقاء سلامت توصیه می شود.

راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری در ایران

امروزه بهبود کیفیت خدمات پرستاری با چالش های زیادی روبرو بوده است. بنابراین، شناخت جنبه ها و مفاهیم مربوط می تواند به مدیران پرستاری کمک کند تا برنامه های مراقبتی خود را به درستی برنامه ریزی کنند.

مطالعات بسیاری با هدف شناسایی چالش های بهبود کیفیت پرستاران در ایران انجام شده است.

چالش های اساسی در بهبود کیفیت مشاغل پرستاری در ایران شامل

  • ضعف آموزشی و مدیریتی
  • حجم بالای کار پرستاران
  • فشارهای جسمی و روانی پرستاران
  • و روش های قدیمی تقسیم کار گزارش شده است.

در حال حاضر پرستاران تعهد جدی به تغییر و بهبود خدمات و سیستم های مراقبت های بهداشتی در ایران نشان داده اند. راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری در ایران در مقایسه با پرستاری که در گذشته بوده است پیشرفت کرده است. بنابراین، آموزش پیشرفته برای تقویت نقش پرستاران، تقویت چهره حرفه ای و بهبود مستمر سیستم مراقبت های بهداشتی در سطح ملی و جهانی است.

کیفیت پایین آموزش و آماده سازی نامناسب آموزش باعث عزت نفس پایین در پرستاران می شود.

منابع و مواخذ

Challenges for Improving the Quality of Nursing Care in Iran: A Systematic Review

Challenges in clinical nursing education in Iran and strategies