مشارکت ژنومیک و ژنتیک در عملکرد پرستاری بهداشت عمومی

پرستاری بهداشت عمومی مدت هاست که با عوامل تعیین کننده محیط و سلامت و بیماری درگیر بوده و اخیراً درگیر تغییرات ژنومی در میان جمعیتها شده است. پیشرفت های حاصل از ژنومیک، به طور پویا درک ما را تغییر می دهد زیرا پیشرفت دانش سبب ارتقاء سلامتی و پیشگیری از بیماری می گردد و ما را قادر می سازد که به طور خاص برای افراد و خانواده های مستعد یا زیر گروه های جمعیت، براساس منحصر به فرد بودن آنها، اعمالی انجام دهیم. مشخصات خطر ژنومی مراقبت های بهداشتی شخصی مبتنی بر یک زمینه گسترده فرهنگی و اجتماعی، یک ارزش اصلی پرستاری بهداشت عمومی، ماهیت پیش بینی و پیشگیری بیشتری خواهد بود. عموم مردم انتظار دارند که همه پرستاران از اطلاعات و فن آوری ژنتیکی نوظهور در عمل خود، در تحقیقات و در همه انواع آموزش بهداشت استفاده کنند.

دامنه ی تمرین حرفه ای، ارزیابی پرستار: استفاده و ادغام دانش ژنتیکی و ژنومی

پرستار دوره ‌دیده باید:

 • درک درستی از رابطه ژنتیک و ژنومیک با سلامتی، پیشگیری، غربالگری، تشخیص، پیش آگهی، انتخاب درمان و نظارت بر اثربخشی درمان داشته باشد
 • توانایی استخراج حداقل سه نسل سابقه ی سلامت خانواده را داشته باشد
 • با استفاده از نمادها و اصطلاحات استاندارد، نسبتی از اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از سابقه خانوادگی بسازد
 • تاریخچه های شخصی، بهداشتی و تکاملی را جمع آوری کند تا تأثیرات و خطرات ژنتیکی، محیطی و ژنومی را در نظر بگیرد
 • به طور انتقادی تاریخچه و یافته های ارزیابی فیزیکی را برای تأثیرات ژنتیکی، محیطی و ژنومی و عوامل خطر تجزیه و تحلیل کند
 • دانش، ادراک و پاسخ بیمار به اطلاعات ژنتیکی و ژنومی را ارزیابی کند
 • طرحی از مراقبت را ارائه دهد که شامل اطلاعات حاصل از ارزیابی ژنتیکی و ژنومی باشد

شناسایی

پرستار دوره ‌دیده باید:

 • بیمارانی را که ممکن است از اطلاعات خاص ژنتیکی و ژنومی و یا خدماتی بر اساس داده های ارزیابی شده بهره مند شوند، شناسایی کند.
 • اطلاعات، منابع، خدمات و یا فن آوری های مربوط به فناوری معتبر، دقیق، مناسب و فعلی ژنتیکی و معتبر را شناسایی کند
 • مسائل اخلاقی، قومی/اجدادی، فرهنگی، مذهبی، حقوقی، مالی و اجتماعی مربوط به اطلاعات و فن آوری های ژنتیکی و ژنومی را شناسایی کند
 • مسائلی را به صورت آگاهانه و در ارتباط با ژنتیک و ژنومیک به بیماران ارائه دهد که بیماران را از تصمیم گیری خودخواهانه منصرف کند.
ژنومیک و ژنتیک

جهت مطالعه بیشتر درباره موضوعات مرتبط با این مقاله، میتوانید مقالات زیر را مطالعه نمایید.

ارجاع

پرستار دوره دیده باید:

 • ارجاع برای خدمات تخصصی ژنتیکی و ژنومی برای بیماران را در صورت لزوم تسهیل می کند.

سطوح پیشگیری در ژنتیک و ژنومیک

 • پیشگیری اولیه
  • از آنجا که اعضای خانواده ژن ها، رفتارها، سبک زندگی و محیط هایی را با یکدیگر به اشتراک می گذارند که ممکن است بر سلامتی آنها تأثیر بگذارد، به افراد کمک می کند تا تاریخچه ی سلامت خانواده را تکمیل کنند.
 • پیشگیری ثانویه
  • وقتی سابقه سلامتی را مرور می کنید، بیماری هایی را که ممکن است پایه ژنتیکی داشته باشند مشاهده کنید. در صورت یافتن، بلافاصله شخص یا خانواده را به ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی مناسب ارجاع دهید. هدف از غربالگری شناسایی یا تعریف خطر در گروه های کم خطر و شناسایی افرادی است که باید آزمایش تشخیصی انجام دهند.
 • پیشگیری ثالثیه
  • اگر ارتباط ژنتیکی با بیماری زودرس یا بیماری احتمالی یافت شود، خانواده را در جهت تغییر رفتارها راهنمایی کنید تا تأثیر بیماری به حداقل برسد

تأمین آموزش ، مراقبت و پشتیبانی

پرستار دوره ‌دیده‌ باید:

 • تفسیر اطلاعات یا خدمات انتخابی ژنتیکی و ژنومی را به بیماران ارائه دهد
 • با ارائه اطلاعات، منابع، خدمات و یا فناوری های معتبر، دقیق، مناسب و فعلی ژنتیکی و ژنومی معتبر، دقیق و مناسب بیمار را در تصمیم گیری راهنمایی کند.
 • از اقدامات ارتقاء سلامت / پیشگیری از بیماری استفاده کند که:
 • تأثیرات ژنتیکی و ژنومی بر عوامل خطر شخصی و محیطی را در نظر بگیرد
 • در رابطه با عوامل خطر ژنتیکی و یا ژنومیک دانش کافی را در خود بگنجاند و در اختیار بیماران قرار دهد. (به عنوان مثال بیمار دارای استعداد ژنتیکی برای کلسترول خون بالا که می تواند از تغییر سبک زندگی بهره مند شود و احتمال بروز خطر ژنتیکی را کاهش دهد)
 • از مداخلات و اطلاعات مبتنی بر ژنتیک و ژنومیک برای بهبود نتایج بیمار استفاده کند
 • در ارائه خدمات بهداشتی ژنتیکی و ژنومیکی با ارائه دهندگان خدمات بهداشتی همکاری کند
 • همکاری با ارائه دهندگان بیمه/پرداخت کنندگان برای تسهیل بازپرداخت خدمات بهداشتی درمانی ژنتیکی و ژنومیکی.
 • مداخلات / درمانهای متناسب با نیازهای بهداشتی ژنتیکی و ژنومی بیمار را انجام دهد
 • تأثیر و اثربخشی فن آوری های ژنتیکی و ژنومی، اطلاعات، مداخلات و روشهای درمانی را بر نتیجه بیمار ارزیابی کند.
مشارکت ژنومیک و ژنتیک