مرحله بندی

مرحله بندی اندازه تومور، میزان تهاجم موضعی و متاستاز را تعیین می کند. چندین سیستم برای طبقه بندی میزان آناتومیک بیماری وجود دارد. سیستم TNM به طور مکرر مورد استفاده قرار می گیرد (T به میزان تومور اولیه، N به درگیری گره های لنفاوی و M به میزان متاستاز اشاره دارد ؛ برای خلاصه ای از مراحل تومور به جدول ۱ مراجعه کنید). انواع مختلفی از سیستم های مرحله بندی برای توصیف میزان سرطان ها مانند سرطان های سیستم عصبی مرکزی (CNS)، سرطان های خون و ملانوم بدخیم استفاده می شود که توسط سیستم TNM به خوبی توصیف نشده است.

مرحله‌بندی و خصوصیات تومور سرطانی

مرحلهI : تومور کمتر از ۲ سانتی متر، درگیری گره های لنفاوی منفی، بدون متاستاز قابل تشخیص

مرحلهII : تومور بزرگتر از ۲ سانتی متر اما کمتر از ۵ سانتی متر، درگیر شدن گره لنفاوی منفی یا مثبت، بدون متاستاز قابل تشخیص

مرحلهIII : تومور بزرگ بزرگتر از ۵ سانتی متر یا تومور در هر اندازه با حمله به پوست یا دیواره قفسه سینه یا درگیری مثبت گره های لنفاوی ثابت در ناحیه ترقوه، بدون شواهد متاستاز

مرحلهIV : تومور در هر اندازه، درگیری غدد لنفاوی مثبت یا منفی و متاستازهای دور

درجه بندی تومور

سیستم TMN

T: تومور اولیه

N: درگیری غدد لنفاوی ناحیه

M: متاستاز دوردست

درجه بندی تومورها یا T

 • T0: شواهدی از تومور وجود ندارد
 • Tis: کارسینوم درجا
 • T1 – ۴: افزایش پیشرونده در اندازه و درگیری تومور
 • Tx: نمی توان تومور را بررسی کرد

درجه بندی گره ها یا N

 • N0: گره های لنفاوی ناحیه غیر طبیعی نیستند
 • N1 – ۳: درجه فزاینده غیر طبیعی بودن مشهود گره های لنفی ناحیه ای
 • Nx: گره های لنفی ناحیه ای را نمی توان از نظر بالینی بررسی نمود

درجه بندی متاستاز یا M

 • M0: شواهدی از متاستاز دور دست وجود ندارد
 • M1 – ۳: درجه فزاینده متاستاز دوردست شامل متاستاز به گره های لنفی دور
 • به طور کلی سرطان:
 • مرحله ی ۰: درجا است
 • مرحله‌ی ۱: محدود به بافت اولیه بوده و از اپی تلیوم عبور کرده است
 • مرحله ی ۲: انتشار موضعی و محدود دارد
 • مرحله‌ی ۳: انتشار موضعی وسیع دارد
 • مرحله ی ۴: به دور دست متاستاز داده است
درجه بندی

درجه بندی به طبقه بندی سلول های تومور اشاره دارد. سیستم های درجه بندی به دنبال تعیین نوع بافتی از تومور و تعیین اثر درجه سلول های توموری در ویژگی های عملکردی و بافت شناسی بافت مبدأ هستند. نمونه هایی از سلول ها برای تعیین درجه تومور ممکن است از خراشیدن بافت، مایعات بدن، ترشحات یا شستشو، بیوپسی یا برداشتن جراحی حاصل شود. این اطلاعات به تیم مراقبت های بهداشتی کمک می کند تا رفتار و پیش آگهی تومورهای مختلف را پیش بینی کنند. مقدار عددی درجات تومور از ۱ (کاملاً تمایز یافته) تا ۴ (تمایز ضعیف یا تمایز نیافته) است.

 • درجه ی ۱: سرطان از نظر ساختار و عملکرد تا حدودی شبیه بافتی است که از آن منشأ گرفته است
 • درجه‌ی ۲: سلول از نظر ساختار و عملکرد تا حدی شبیه بافتی است که از آن منشأ گرفته امّا نسبت به درجه یک تفاوت بیشتری دارد
 • درجه ی ۳: سلول شباهت بسیار کمی با بافت اولیه دارد
 • درجه ی ۴: هیچ گونه شباهتی بین سلول و بافت اولیه وجود ندارد

برای مشاهده متن کامل به نرم افزار آموزش جامع پرستاری مرهم مراجعه نمایید.