وظایف گوش

شنوایی

یکی از وظایف گوش، شنوایی است که از دو طریق هوایی و استخوانی انجام می شود. اصوات از طریق هدایت هوایی به گوش خارجی و میانی وارد می شوند. و سبب ارتعاش پرده ی صماخ و اسیکول ها می شوند. اصوات ‌انتقال‌یافته توسط هدایت استخوانی نیز مستقیماً از طریق استخوان ها به گوش داخلی می رسند. و نیازی به طی کردن مسیر هدایت هوایی ندارند. هدایت از طریق هوا مسیر کارآمدتری محسوب می گردد.

آشنایی با وظایف گوش

هدایت و انتقال صوت

از دیگر وظایف گوش هدایت و انتقال صوت است. صدا از طریق کانال شنوایی خارجی وارد گوش می شود. و باعث ارتعاش پرده ی صماخ می شود. این ارتعاشات صوت را از طریق عمل اهرمی استخوانچه ها به صورت انرژی مکانیکی به دریچه بیضی  انتقال می دهد. سپس این انرژی مکانیکی ازطریق مایع گوش داخلی به حلزون انتقال‌یافته و سلول های مویی را تحریک و به انرژی الکتریکی تبدیل می گردند.  انرژی الکتریکی جهت تفسیر نهایی از طریق عصب دهلیزی حلزونی به سیستم عصب مرکزی انتقال می یابد.

 ارتعاشات انتقال یافته توسط پرده ی صماخ به استخوانچه های گوش میانی و از این طریق به حلزون و لابیرنت گوش داخلی هدایت میشوند. لرزش های استخوان رکابی ارتعاشاتی( امواج) در مایع گوش داخلی ایجاد می کند. این امواج ایجاد شده در مایع باعث حرکت غشای پایه و تحریک و ایجاد حرکات موجی شکل در سلول های مویی اندام کورتی در حلزون می گردند. حرکات پرده ی صماخ جریانات الکتریکی را ایجاد می کند که سبب تحریک نواحی مختلف حلزون می شود.

سلول های مویی ایمپالس های عصبی کد گذاری شده را جهت تفسیر به قشر شنوایی مغز هدایت می نمایند.

صفحه پایی ایمپالس های استخوان چکشی و سندانی را از پرده ی صماخ را دریافت می کند. دریچه ی گرد که در جهت مخالف مجرای حلزونی باز می شود، توسط پرده ی صماخ سالم از امواج صوتی محافظت شده و اجازه تحرک مایعات گوش داخلی توسط تحریک موج صوتی را فراهم می آورد. برای مثال در پرده ی صماخ طبیعی و سالم امواج صوتی در ابتدا دریچه بیضی را تحریک می کند و این تحریک با تأخیر به دریچه ی گرد می رسد.

مدت زمان مرحله تأخیر در هنگام سوراخ شدگی پرده ی صماخ به دلیل تأثیر همزمان امواج صوتی بر دریچه ی بیضی و گرد تغییر می کند. از بین رفتن تأثیر تأخیری مانع از تحرک مناسب مایع گوش داخلی و تأثیر متعاقب آن بر تحریک سلول های مویی اندام کورتی می گردد و در نتیجه کاهش قدرت شنوایی اتفاق می افتد.

گوش
مکانیسم شنوایی

تعادل

حفظ تعادل بدن توسط عمل هماهنگ عضلات و مفاصل (سیستم پروپریوسپتیو)،  چشم ها ( سیستم بینایی) و لابیرنت گوش (سیستم دهلیزی) بر قرار می شود. این نواحی اطلاعات خود در مورد تعادل یا توازن را به مغز و قشر مغزی ارسال می کنند.

  • مغز خون مورد نیاز خود را از سیستم قلب و عروق دریافت می کند. بروز مشکل در هر کدام از بخش های فوق مانند تصلب الشرائین یا  اختلال بینایی منجر به اختلال در تعادل می گردد.
  • سیستم دهلیزی گوش داخلی بازخورد مربوط به حرکات و موقعیت سر و بدن در فضا را ارائه می کند.

برای مشاهده متن کامل به نرم افزار آموزش جامع پرستاری مرهم مراجعه نمایید.