آشنایی با اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای:

پرستاری یکی از مشاغلی است که ارائه دهنده خدمات و فعالیت های مخصوص به مددجویان است. به سبب اینکه این خدمات با زندگی، رفاه و سطح سلامت افراد بستگی دارد باید تابع اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای باشند. به عبارتی، پرستار با رعایت اصول اخلاقی به وظایف و مسئولیت های خود به خوبی عمل می کند.

همانطور که میدانید بنیان و اساس این حرفه را اخلاق و ارتباط حرفه ای تشکیل داده است. پرستار فردی متعهد و مسئولیت پذیر است لذا باید تمامی مراقبت های بهداشتی و درمانی را به طور کامل به بیماران ارائه نماید.

اهمیت اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای:

لازم به ذکر است بدانید پرستاران با تکیه بر اصول و استانداردهای اخلاقی مربوط به حرفه خود موظفند خدمات مراقبتی خود را در بالاترین کیفیت به مددجویان ارائه دهند. آگاهی از اصول و ضوابط اخلاق‌پرستاری و ارتباط حرفه ای می تواند در انجام وظیفه این افراد نقش بسزایی ایفا نماید.

امروزه برای پرستاران نظامنامه اخلاقی تدوین شده که بر اساس آن هم پرستار و هم جامعه از اهداف اصلی و اولیه ارزش های مربوط به این حرفه آگاه می شوند. طبق این نظامنامه پرستار دارای برخی مسئولیت هاست که مهمترین آنها عبارتند از:

·        حفظ و ارتقای سلامتی

·        پیشگیری از بروز بیماری ها

·        تسکین دردها

·        حمایت از بیمار

اخلاق پرستاری
نکات مهم پیرامون اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای:

به طور کلی، اقدامات پرستاری باید مطابق با اخلاق‌پرستاری و ارتباط حرفه ای صورت بگیرد. برخی از مهمترین نکات اخلاقی که پرستار باید به آنها توجه اساسی داشته باشد عبارتند از:

·        تمامی فعالیت های پرستار باید مطابق با نظامنامه اخلاق‌پرستاری باشد.

·        پرستار باید عالی ترین و بهترین خدمات را به بیمار ارائه دهد.

·        پرستار برای انجام خدمات خود آمادگی کامل داشته باشد.

·        پرستار باید نسبت به مسئولیت و محدودیت های خود آگاهی کامل داشته باشد.

نکته: یکی از مهمترین اصول مربوط به اخلاق‌پرستاری و ارتباط حرفه ای، توجه به حقوق بیمار است. در نهایت هر پرستار به منظور ارائه خدمات هرچه بهتر و تقویت حرفه خود لازم است عضوی فعال و موثر در انجمن پرستاران باشد.