دوره های آموزشی پرستاری و نکات مربوط به آن:

همانطور که میدانید در حرفه پرستاری برخی اقدامات عملی و مراقبتی به واسطه کارشناسان پرستاری طراحی و ارائه می شود. دانش آموختگان این رشته پیش از ورود به این شغل باید برخی دوره های آموزشی پرستاری را طی کنند. در خلال این دوره تحت نظر افراد متخصص قرار گرفه و مهارت های لازم را کسب می کنند.

لازم به ذکر است بدانید این دوره های آموزشی برخی ارزشها و باورها را در وجود پرستاران به اثبات می رساند. این موارد عبارتند از:

·        مساعدت برای تامین نیازهای اولیه بیماران و خانواده آنها

·        بیمار محوری

·        رعایت کرامت انسانی نسبت به بیماران

·        رعایت حقوق بیمار

·        تسریع در پاسخگویی و رفع نیاز بیماران و خانواده آنها

اهمیت دوره های آموزشی پرستاری:

دانش آموختگان رشته پرستاری باید به منظور یادگیری مهارت های اولیه و تخصصی در کنار پرستار آموزش های لازم را فراگیرند. به عبارتی، دوره‌های آموزشی‌پرستاری بسیار کاربردی و موثر است. این دوره ها به افراد کمک می کند تا بتوانند در انجام برخی کارها به بیماران کمک کنند.

شایان ذکر است بدانید هدف اصلی دوره‌های آموزشی‌پرستاری تربیت نیروهای توانمند و مجرب، مسئولیت پذیر در برابر بیمار و خانواده آنها می باشد. همچنین از قوانین و اصول اولیه این حرفه کسب مهارت های ارتباطی و ارتقای تعامل با بیمار است که با گذراندن این دوره ها محقق خواهد شد.

دوره های آموزشی پرستاری و نکات مربوط به آن
نکات مهم پیرامون دوره های آموزشی پرستاری:

دوره‌های آموزشی‌پرستاری دارای ضوابط و مقررات ویژه ای است که تمامی پرسنل و پرستاران ناگزیرند آنها را سپری نمایند. در این دوره اغلب از روش ها و فنون آموزشی خاصی استفاده می شود که عبارتند از:

·        آموزش نظری به شیوه سخنرانی

·        تمرین عملی در اتاق کار عملیاتی

·        آموزش اقدامات بالینی در بیمارستان ها و مراکز درمانی

نکته: به طور کلی، تمامی کارآموزان و پرستاران پس از گذراندن دوره‌های آموزشی‌پرستاری موفق به اخذ گواهینامه یا مدرک پرستاری خواهند شد.