صفر تا صد پرستاری سلامت جامعه، فرد و خانواده، محیط:

در ابتدا لازم است بدانید پرستاری سلامت جامعه، فرد و خانواده، محیط یکی از کتاب های پرکاربرد رشته پرستاری است. این کتاب قابل استفاده برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته پرستاری می باشد. در این کتاب تمامی مباحث مربوط به سلامت جامعه، سلامت فرد و خانواده، بهداشت محیط و … مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

به عبارتی، در عصر حاضر به سبب توسعه تمدن بشری تمامی جوانب زندگی بشر با تغییر و تحولاتی همراه بوده است. لذا حفظ سلامت و بهداشت جامعه از جمله مسائلی است که نیازمند توجه اساسی است. به همین سبب به منظور ارتقای بهداشت و پیشگیری از مشکلات بهداشتی فناری های نوینی ایجاد شده که در حفظ سلامت افراد نقش مهم و موثری ایفا می کند.

اهمیت پرستاری سلامت جامعه، فرد و خانواده، محیط:

هدف اصلی و مهم ارائه پرستاری سلامت‌جامعه، فرد و خانواده، محیط، تدوین مجموعه ای جامع و کامل پیرامون آموزش واحد درس پرستاری سلامت‌جامعه است. در خلال این درس دانشجویان می توانند توانایی و مهارت های عملی خود را افزایش دهند. تا به واسطه آن بتوانند آموخته های خود را بر روی بیماران اجرا نمایند.

نکته قابل توجه این است که دانشجو پس از اخذ و گذراندن این واحد درسی می تواند پیرامون خدمات بهداشتی و درمانی به منظور حفظ و ارتقای سطح سلامتی و پیشگیری از بروز بیماری ها آموزش های لازم را ببینند.

پرستاری سلامت جامعه
نکات مهم پیرامون پرستاری سلامت جامعه، فرد و خانواده، محیط:

شایان ذکر است بدانید دانش آموختگان پس از گذراندن پرستاری سلامت‌جامعه، فرد و خانواده، محیط، با سیستم های بهداشتی، درمانی شهری و روستایی آشنا می شوند. این مسئله سبب می شود این افراد وظایف و مسئولیت های خود را به طور صحیح و دقیق انجام دهند.

بنابراین پس از آشنایی با تمامی جزئیات پیرامون پرستاری سلامت جامعه، فرد و خانواده، محیط این افراد می توانند. با بهره گیری از آموخته های نظری و کاربرد اصول مراقبت های اولیه بهداشتی، خدمات بهداشتی خود را به بیماران ارائه دهند.

نکته: از نکات مهم و اساسی پیرامون این مسئله این است. که دانشجویان به هنگام ارائه خدمات بهداشتی خود به بیماران از مهارت های تفکر خلاق و حل مسئله استفاده نمایند.