صفر تا صد فرآیند پرستاری:

در ابتدا لازم است بدانید فرآیند پرستاری به روشی منظم برای ارائه مراقبت های پرستاری اطلاق می شود. به عبارتی، روشی سیستماتیک برای تفکر پرستار است. ارائه و آموزش های لازم به دانش آموختگان رشته پرستاری می تواند نقش فوق العاده ای در انجام وظایف و مسئولیت های آنها ایفا نماید.

لازم به ذکر است بدانید این فرآیند خود متشکل از مراحلی است که عبارتند از:

·        بررسی و شناخت

·        تشخیص پرستاری

·        برنامه ریزی

·        اجرا

·        ارزشیابی

نکته: تمامی این مراحل با یکدیگر مرتبط و منسجم هستند. به گونه ای که عدم آگاهی از هر مرحله می تواند منجر به اختلال در مراحل دیگر شود.

اهمیت فرآیند پرستاری:

همانطور که اشاره شد فرآیند پرستاری راهکاری است که به منظور سازماندهی ارائه مراقبت های پرستاری و حل مشکلات  ارائه می شود. این فرآیند می تواند در رفع نیازهای بهداشتی و مراقبتی افراد تاثیر فوق العاده ای داشته باشد.

شایان ذکر است بدانید هدف از این فرآیند، تعیین و شناسایی نیازهای مراقبتی مددجو، طراحی و برنامه ریزی و اجرای برنامه های مراقبتی است. یکی از مهمترین مزایای این فرآیند این است که می تواند تمامی جوانب حرفه پرستاری را بر پایه های علمی استوار نماید.

فرآیند پرستاری
نکات مهم پیرامون فرآیند پرستاری:

فرآیندپرستاری روشی جامع و کامل است که برای مراقبت از بیماران ارائه شده است. این راهکار میتواند روشی نوین و سازمان یافته برای تشخیص عکس العمل های بیماران نسبت به بیماری و نحوه درمان قلمداد شود.

علی الرغم اینکه فرآیندپرستاری روشی مفید و کارآمد است برای پرستاران و بیماران دارای امتیازات ویژه ای است.

مهمترین مزایای این فرآیند برای پرستاران عبارت است از:

·        اطمینان و اعتماد

·        رضایت شغلی

·        رشد و پیشرفت چشمگیر در حیطه پرستاری

·        تعیین و شناسایی اصول و استانداردهای لازم برای پرستاری

مهمترین مزایای این فرآیند برای بیماران عبارت است از:

·        مشارکت شخص بیمار در خلال مراقبت از خود

·        تداوم و استمرار مراقبت ها

·        ارتقای کیفیت مراقبت شخص بیمار

نکته: چنانچه افراد می خواهند از تمامی اصول مربوط به مراقبت های پرستاری آگاه شوند لازم است نسبت به جزئیات این فرآیند اطلاعاتی کسب کنند.