آشنایی با فرایند آموزش بیمار:

همانطور که میدانید یکی از مهمترین نیازهای افراد، فراگیری دانش و مهارت های جدید است. از این رو، فرایند آموزش بیمار یکی از مهمترین ابعاد مراقبت های پرستاری است. به گونه ای که پرستاران می توانند بدین وسیله خدمات بهداشتی و درمانی خود را به بیماران عرضه کنند.

لازم به ذکر است بدانید پرستاران نقش بارز و برجسته ای در آموزش بیمار ایفا می کنند. این بخش به عنوان جزئی مهم و اساسی از وظایف و مسئولیت های آنها به شمار می رود. چرا که پرستاران تنها کسانی هستند که به بیمار و خانواده وی دسترسی زیادی دارد و این امر سبب می شود فرصت های زیادی برای آموزش بیمار به وجود آید.

اهمیت فرایند آموزش بیمار:

در خلال فرایند آموزش بیمار، پرستار در نقش آموزش دهنده به شخص بیمار و خانواده وی کمک شایانی می کند. نکته قابل توجه این است که این آموزش ها سبب می شود توانایی بیمار در مراقبت از خود افزایش یابد. نتیجه این آموزش ها و مراقبت ها، ارتقای سلامت و پیشگیری از بروز و گسترش بیماری است.

تحقیقات نشان می دهد عوامل متعددی سبب شده این آموزش ها برای بیماران ضروری باشد که مهمترین آنها اهمیت سلامتی است. به همین خاطر افراد مستلزم کسب دانش و تغییر نگرش خود در حیطه سلامتی می باشند.

نکات مهم پیرامون فرایند آموزش بیمار
نکات مهم پیرامون فرایند آموزش بیمار

شایان ذکر است بدانید فرایندآموزش بیمار دارای اثرات مثبت زیادی است که این خود سبب اهمیت این مسئله در جامعه می شود. از مهمترین نتایج و پیامدهای این آموزش ها عبارتند از:

·        افزایش رضایت بیمار

·        بهبود کیفیت زندگی بیمار

·        اطمینان از تداوم و استمرار مراقبت ها

·        کاهش اضطراب و استرس بیمار

·        کاهش بروز عوارض بیماری

·        افزایش استقلال مددجو

نکته: به طور کلی، فرایندآموزش بیمار رخدادی است که فرصت های زیادی را برای بیمارو خانواده وی در زمینه بیماری، درمان، مکانیسم های سازگاری، افزایش مهارت ها و … فراهم می کند. این آموزش ها به گونه ای هدفمند و منظم می باشد که آگاهی، نگرش و مهارت بیمار را با تحولات فوق العاده ای مواجه می کند.