بررسی وضعیت سلامت و نکات مربوط به آن:

در ابتدا لازم است بدانید بررسی وضعیت سلامت عبارت است از تامین رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی. این بررسی ها شامل تاریخچه سلامتی و انجام برخی معاینات جسمی است که به واسطه پزشکان و پرستاران صورت می گیرد. منظور از تاریخچه سلامتی انجام مصاحبه درباره جمع آوری اطلاعات ذهنی بیمار است.

لازم به ذکر است بدانید بررسی وضعیت سلامت به معایناتی اطلاق می شود که از سر تا نوک انگشت پا انجام می شود. در خلال این بررسی ها تمامی اعضا و اندام ها مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. در صورتی که هرگونه نقص و مشکلی در بدن فرد نمایان شود راهکارهای مناسب برای درمان آن ارائه خواهد شد.

اهمیت بررسی وضعیت سلامت:

یکی از مهمترین وظایف و مسئولیت پرستاران، بررسی وضعیت سلامت افراد است. این بررسی ها و معاینات باید متناسب با نیاز بیمار طراحی و اجرا شود. در صورتی که مراجعه کننده و شخص بیمار مشکل حادی داشته باشد تنها آن قسمت از سیستم بدن بررسی می شود.

به منظور بررسی سلامت مددجو و تشخیص قطعی یک عارضه، توجه به برخی نکات الزامی است که مهمترین آنها عبارتند از:

·        حساسیت های فرهنگی

·        بررسی جسمی همزمان با مراقبت پرستاری

·        مهارت های بررسی جسمی

·        مشاهده دقیق

·        لمس کردن

بررسی وضعیت سلامت
نکات مهم پیرامون بررسی وضعیت سلامت:

همانطور که میدانید بررسی وضعیت بیمار تا حد زیادی به کیفیت مشاهده و توجه پرستار بستگی دارد. چنانچه پرستار در زمان مشاهده و بررسی عجله کند نمی تواند مشکلات را به طور صحیح و اصولی بیابد. به طور کلی، به منظور بررسی وضعیت‌سلامت مددجو باید به برخی نکات توجه شود که عبارتند از:

·        اطمینان از وجود نور مناسب با محیط

·        مشاهده دقیق قسمت های مختلف بدن

·        تمامی قسمت های بدن از نظر سایز، شکل، رنگ و … مورد بررسی قرار بگیرد.

·        مقایسه قسمت های مختلف بدن با یکدیگر

·        استفاده از چراغ قوه برای مشاهده برخی قسمت های بدن

·        صبر و بردباری در زمان بررسی و مشاهده و توجه به تمامی جزئیات بدن

نکته: علی الرغم مطالب فوق، مشاهده قسمت های مختلف بدن و بررسی وضعیت‌سلامت افراد تنها به واسطه افرادی امکان پذیر است که در این زمینه متخصص هستند.