اصول صحیح نسخه نویسی در پزشکی

در امر نسخه نویسی در پزشکی نکاتی وجود دارد که پزشک مربوطه باید آن را رعایت کند. نسخه بیمار باید خوانا بوده و فاقد هر گونه خط خوردگی باشد. ممکن است در اثر تشابه نام دارو و نداشتن نوشتار صحیح موجب مشکلاتی برای بیمار گردد. اولین دارویی که پزشک می نویسد باید نیاز اصلی بیمار را پاسخ دهد. در نتیجه در نسخه نویسی در پزشکی باید اولویت نوشتن دارو در نسخه رعایت گردد.

پزشک محترم باید داروها را در گروه مربوط به خود بنویسد. برای مثال داروهای مربوط به قلب یا فشار خون یا قند بیمار در کنار هم نوشته شود. سپس داروهای گروه بعدی ذکر گردد.

در ذکر روش استفاده از دارو نباید کوچکترین ابهامی وجود داشته شود.

در نسخه نویسی در پزشکی باید دوز دارو برحسب وزن، حجم یا واحد مربوطه مشخص گردد.

هر کدام از اشکال دارو که برای بیمار موثرتر است باید درج گردد. نوع و شکل دارو بر حسب قطره، قرص، آمپول یا شربت باید ذکر گردد.

نسخه بدون مهر و امضای پزشک فاقد اعتبار است، و ترجیحا اسم پزشک باید در نسخه ذکر گردد.

تبدیل درصدهای دارویی به میلی گرم

تبدیل درصد های دارویی
تبدیل درصد های دارویی

زمانی که در نسخه نویسی در پزشکی، غلظت دارویی با درصد در نسخه ذکر شده باشد؛ علامت درصد را حذف کرده و رقم صفر را جلو عدد دارو بگذارید. و به این معنی است که یک سی سی از این دارو، این میزان با واحد میلی گرم، دارو دارد.

برای مثال ۱% دارو: یعنی یک سی سی از این دارو، حاوی ۱۰ میلی گرم دارو می باشد.

۲۰% : یک سی سی از این دارو، ۲۰۰ میلی گرم دارو دارد.

علامت های رایج در نسخه نویسی در پزشکی
علامات رایج نسخه نویسی
علامات رایج نسخه نویسی

برخی از علامات رایج در نسخه‌نویسی ممکن است با برخی مفهوم های دیگر اشتباه شود. از جمله این علامات : @ ، > ، < ، و Ry می باشد.

@: این علامت به معنی در می باشد. ممکن است گاها با عدد ۲ اشتباه گرفته شود.

< : این علامت به معنی بیشتر از می باشد. ممکن است با عدد ۷ اشتباه گرفته شود.

< : این علامت به معنی کمتر از بوده و ممکن است با حرف L اشتباه گرفته شود.

RY : به معنی دستورالعمل و روش مصرف است که در بسیاری از نسخه ها رایج می باشد.