مرحله آموزشی دوره های آموزشی پزشکی

در برنامه تحصیلی دانشجویان دوره های آموزش پزشکی، باید دانشجو ده واحد پیش نیاز بگذراند. علاوه بر آن ۳۲ تا ۳۶ واحد تخصصی نیز در برنامه درسی وجود دارد. به طور کلی دانشجویان باید در هر نیمسال یا ترم تحصیلی شش واحد اخذ کرده و آن را سپری نمایند.

مرحله آموزشی دوره های آموزش پزشکی، حداکثر ۵ ترم طول می کشد. اگر دانشجویان نتوانند، مرحله آموزشی را در موعد مقرر تمام کنند، از ادامه تحصیل محروم می گردند.

حداقل نمره قبولی در هر درس، نمره ۱۴ می باشد. و در نهایت حداقل میانگین کل درس های هر ترم باید بالاتر از ۱۵ باشد.

در صورتی که نمره هر درس کمتر از ۱۴ باشد باید تکرار صورت گیرد. و هر کس اگر به تعداد سه مرتبه در درسی نمره قبولی کسب نکند، از ادامه تحصیل محروم می شود.

معدل در هر ترم اگر از ۱۵ پایین تر باشد، دانشجو برای ترم بعد به صورت مشروط ثبت نام می گردد. اگر نتواند این کمبود نمره را جبران کند، از ادامه تحصیل محروم می شود.

مورد دیگر در مورد میانگین کل دروس دوره های آموزش پزشکی است. اگر در پایان دوره میانگین کمتر از ۱۵ شود، دانشجو باید کمبود نمره دروس خود را جبران نماید. یک نیم سال تحصیلی به او فرصت داده می شود تا بتواند دروسی که نمره کمتر از ۱۵ دارد را دوباره با نمره بالا بگذراند. در صورت عدم جبران، در دوره تخصص مردود می شود.

آموزش پزشکی

امتحان جامع دوره های آموزش پزشکی

بعد از قبولی در کل دروس مرحله آموزشی دوره های آموزش پزشکی، آزمون جامع دستیاری برگزار می گردد. شرط شرکت در این آزمون کسب میانگین نمره بالاتر از ۱۵ میباشد. امتحان جامع این دوره دو بخش کتبی و شفاهی دارد. نمره قبولی آزمون، در مجموع دو بخش، ۱۵ بوده و ۷۰ درصد آزمون کتبی و ۳۰ درصد آزمون شفاهی میباشد.

فاصله بین آزمون شفاهی و کتبی یک روز بوده و از سه ماه قبل از تاریخ آزمون باید ثبت نام صورت گیرد.

اگر دانشجویان نتوانند در دو بار سنوات آزمون نمره قبولی را کسب کنند، قادر به ادامه تحصیل نخواهند بود. فاصله بین دو آزمون سه تا شش ماه می باشد.

مرحله پژوهشی دوره های آزمون پزشکی

دروس پژوهشی دوره تخصص ۱۰ تا ۱۴ واحد رساله دارد. موضوع رساله با نظر استاد راهنما تعیین میگردد و باید به تصویب شورای آموزش برسد. فعالیت های علمی زیر نظر استاد راهنما، با تعیین زمان استاد، بررسی می شود. هر شش ماه یکبار رزیدنت باید نتیجه تحقیقات خود را اعلام کرده و به تایید استاد برساند. زیرا در نهایت در صفحات پایانی رساله تاییدیه های فعالیت های علمی باید درج گردد.

سه ماه قبل از دفاع نهایی از رساله پژوهشی باید پیش دفاع به استاد راهنما ارائه شده و از آن دفاع صورت گیرد. در صورتی که رساله نقص داشته باشد به مدت یک ترم فرصت جبران نقص و تکمیل رساله داده می شود.

در صورت موفقیت در دفاع از رساله پژوهشی قبولی در دوره تخصص یا دوره های آموزش پزشکی حاصل می گردد.

آموزش پزشکی