واجدین شرایط آزمون جامع پزشکی مرحله سوم

همانطور که میدانید سومین سطح یا مرحله از دوره تحصیلی پزشکی، کارآموزی بالینی می باشد. در مرحله استاژری یا کارآموزی اولیه، دانشجویان باید آزمون جامع پزشکی بدهند. در صورتی که بتوانند در آزمون پیش کارورزی پزشکی قبول شوند، به مرحله بعدی تحصیلی راه می یابند. به آزمون جامع پزشکی بعد از دوره کارآموزی اولیه بالینی، آزمون پیش کارورزی گویند. اگر نمره قبولی را کسب کنند و واجد شرایط گردند، وارد محیط بیمارستان می شوند.

آزمون جامع پزشکی

تبصره یک آزمون پیش کارورزی

دانشجویان پزشکی در یک صورت می توانند در این آزمون شرکت کنند. نمره قبولی آنها در مرحله دوم تحصیلی حساب می گردد. به همراه نمرات دوره کارآموزی بالینی، محاسبه می گردد. در صورتی که دانشجویان، در مجموع این دو مرحله به حد نصاب برسند، مجاز به شرکت در آزمون میگردند. میانگین کلی که از این دو مرحله اخذ می شود، باید، به عدد ۱۳ برسد.

علاوه بر این شرط، دانشجو باید موضوع پایان نامه خود را به ثبت رسانده باشد.

پس نمره قبولی لازم این مرحله از آزمون جامع پزشکی، با ادغام دو مرحله قبل صورت می گیرد.

آزمون جامع پزشکی

تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون آزمون جامع پزشکی

ممکن است هنگام آزمون دانشجویان نمره برخی از دروس را دریافت نکرده باشند. هنگام معرفی در آزمون جامع‌پزشکی، می توانند به صورت مشروط در آزمون شرکت نمایند. در صورتی که بعد از آزمون نمرات اعلام شد. اگر نتوانسته باشند، میانگین کلی را دریافت کنند، نتیجه آزمون منتفی خواهد بود.

اگر میانگین کل مرحله سوم به حد ۱۴ نرسد، در آزمون مردود میشوند. و در صورتیکه میانگین کل نمرات مراحل اول، دوم، سوم، به ۱۳ نرسد، آزمون کن لم یکن، محسوب می شود.

اما این سری از آزمون، از تعداد دفعات مجاز شرکت دانشجو در آزمون های جامع، نمی کاهد. دانشجو تا زمانی که نتواند میانگین لازم نمرات کسب کند، نمی تواند در آزمون جامع‌پزشکیمرحله بعد شرکت کند.