واجدین شرایط شرکت در آزمون جامع پزشکی

برای ارتقا سطح علمی دانشجویان آزمون جامع پزشکی در پایان مرحله اول تحصیل برگزار می گردد. این آزمون های پایان دوره برای هماهنگی کیفی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی انجام می گیرد. اگر افراد نتوانند این مراحل را با نمرات قابل قبول بگذرانند، از ادامه تحصیل کنار گذاشته می شوند. دانشجویان علوم پزشکی برای اینکه بتوانند از مراحل تحصیلی خود عبور کنند، باید در کسب نمره قبولی کوشا باشند.

تنها دانشجویانی میتوانند در آزمون جامع پزشکی شرکت کنند که از طریق معاونت آموزشی به این آزمون معرفی شده باشند.

دانشجویان باید در کلیه دروس عمومی مرحله اول خود، میانگین کل ۱۲ را کسب نمایند. در این صورت است که از طریق آموزش مجاز به شرکت در آزمون شمرده می شوند.

آزمون جامع علوم پزشکی

قوانین آزمون جامع علوم پزشکی

ماده ۱۲ قوانین و مقررات آزمون های جامع علوم پایه پزشکی به شرح زیر می باشد.

بعد از مرحله اول دوره پزشکی این آزمون برگزار می گردد. در صورت قبولی دانشجویان در این دوره، وارد سطح بعدی آموزش خود می گردند. اگر دانشجو هنگام آزمون یک درس عمومی داشته باشد، می تواند به صورت مشروط در آزمون شرکت نماید. او می تواند این درس باقی مانده را در کنار دروس مرحله بعد بگذراند.

شروط و تبصره قانون آزمون جامع

برخی از دانشجویان هنگام برگزاری آزمون جامع‌پزشکی، مشکل عدم اعلام نتایج دروس را دارند. در صورتی که هنگام برگزاری امتحان، نمرات دروس آنها اعلام نشده باشد؛ دانشجویان می توانند به صورت مشروط به آزمون معرفی گردند. به این معنی که قبولی آنها در آزمون مشروط به کسب نمره قبولی در دروس است. چنانچه کسی نتواند به میانگین کل ۱۲ در نمرات دروس خود برسد، باید به مرحله قبلی خود باز گردد. قبولی یا عدم قبولی او در آزمون در نظر گرفته نمی شود.

به طور کلی هر دانشجو سه بار فرصت شرکت در آزمون جامع پزشکی دارد. در نتیجه، از دفعات شرکت در آزمون او کم نمی شود. در عوض تا نتواند دروس خود را پاس کند، هرگز نخواهد توانست حتی به صورت مشروط در آزمون شرکت کند.

–          در صورت غیبت غیر موجه در آزمون جامع‌پزشکی، یک نوبت از سه نوبت مجاز آزمون از بین میرود.

–          اگر دانشجویان، سه نوبت آزمون علوم پایه پزشکی را مردود گردند، از ادامه تحصیل پزشکی محروم خواهند شد.   

آزمون جامع علوم پزشکی