ویدیو آموزش پزشکی یکی از روشهای یادگیری

هر چه حس های بیشتری در یادگیری دخیل باشد، آنچه آموخته می شود، پایدار تر بوده و بهتر یادآوری می شود. طبق تحقیقاتی که صورت گرفته است انسان ها اکثر اطلاعاتی که دریافت می کند. از طریق چشمان و به صورت بصری می باشد. در نتیجه همراه کردن آموزش پزشکی با ویدیو آموزش پزشکی می تواند تاثیرات زیادی در کیفیت آموخته های دانشجویان داشته باشد.

ویدیو آموزش پزشکی

تاثیر ویدیو آموزش پزشکی در یادگیری

مطالعه ای تحقیقاتی در دانشگاه تگزاس آمریکا صورت گرفته که نشان می دهد میزان یادگیری انسان تحت شرایط مختلف متفاوت است:

۱- ده درصد یادگیری افراد از طریق مطالبی است که می خوانند.

۲- بیست درصد از یادگیری از طریق شنوایی انسان است. و دانشجویان می توانند با همراه کردن آموخته های خود با صوت آموزش پزشکی ، میزان یادگیری و یادآوری خود را افزایش دهند.

۳- سی درصد از آموخته های انسان ناشی از تصایری است که می بیند و در ذهن او ثبت می شود. در نتیجه مشاهده عکس های آموزش پزشکی یکی از عوامل تشدید یادگیری است.

۴- مهم ترین بخش یادگیری می تواند از طریق مشاهده ویدیو آموزش پزشکی صورت گیرد . زیرا پنجاه درصد یادگیری از طریق مشاهده و شنیدن صورت می گیرد.

۵- هفتاد درصد یادگیری انسان ها یا دانشجویان می تواند از طریق چیزهایی باشد که به زبان می آورند. در نتیجه دانشجویان با یادآوری مطالب و بازگو کردن و آموزش آن به سایر دانشجویان می توانند بهتر به یادگیری مطالب بپردازند.

۶- نود درصد یادگیری از طریق عمل کردن همراه با سخن گفتن و توضیح دادن است. در صورتی که دانشجویان به ضبط ویدیوهای آموزشی عملی مبادرت ورزند، می توانند سطح یادگیری خود از آموخته ها را افزایش دهند.

ویدیو آموزش پزشکی
زمان یادگیری از طریق مشاهده

زمانی که شما به مطالعه برای یادگیری می پردازید، زمان بیشتری برای درک و فهم مطلب نیاز دارید. در حالی که مشاهده فیلم به همراه توضیحات و صدا، مغز را تحریک کرده. و موجبات تاثیر گذاری بیشتر را فراهم می کند. به دانشجویانی که در یادآوری مطالب مطالعه شده مشکل دارند توصیه می شود. به مشاهده ویدیو آموزش پزشکی پرداخته و زمان یادگیری و یادآوری  خود را به حداقل برسانند. شما در هر فاصله ای که نسبت به تصویر قرار داشته باشید، می توانید به راحتی ویدیو را دنبال کنید. حتی زوم دوربین دقیق تر از توانایی مشاهده شما عمل می کند. در حالی که برای مشاهده زنده، در ثبت کردن جزئیات آنچه دیده اید در ذهن تان دچار مشکل خواهید بود.