فیزیولوژی پزشکی چیست؟

نام دیگر فیزیولوژی پزشکی، اندام شناسی می باشد. یکی از شاخه های زیست شناسی است و در امر تحصیل پزشکی، دوره مهمی محسوب می شود. در طی این دوره دانشجویان با ارگان های بدن و وظایف آنها آشنا می شوند. فیزیولوژی شاخه های مختلفی دارد:

فیزیولوژی سلولی، گیاهی، جانوری، فیزیولوژی پزشکی یا انسانی و ورزشی، از جمله زیر شاخه های این شاخه تحصیلی می باشد. در این رشته یا واحد درسی، عملکرد دستگاه ها و اندام های بدن مورد بررسی قرار می گیرد. دانشجویان پزشکی در این دوره به شناخت سلول ها تا ارگان های بزرگتر بدن و نقش و وظیفه آنها در بدن می پردازند.

علم فیزیولوژی

استفاده از علم فیزیولوژی در پزشکی

وظایف قلب، ریه، مغز، سلولها و بافت ها، خون و سایر قسمتهای بدن، در فیزیولوژی پزشکی مورد بررسی قرار میگیرد. عملکرد صحیح این قسمت ها با اعداد و ارقام و قوانین فیزیک و ریاضی سنجیده می شود. در صورت بروز بیماری در هر قسمت و تغییر در اعداد و ارقام، پزشکان متوجه بیماری و حجم و شدت بیماری می گردند.

برای مثال عملکرد صحیح دستگاه تنفسی با قوانین فیزیک فشار و غیره سنجیده می شود. حجم ریه اندازه گیری شده و با توجه به نوع بیماری میزان حجم اکسیژن در شش ها تغییر می کند.

هر ارگان با توجه به عملکرد خود مورد بررسی با یک دستگاه مشخص و قوانین مشخص ریاضی و فیزیک ارزیابی می گردد.

علم فیزیولوژی
نقش فیزیولوژی در علوم پایه پزشکی

در کنار فیزیولوژی پزشکی، بیوشیمی و آناتومی هم به دانشجویان تدریس می گردد. به کمک فراگیری این دروس دانشجویان به درک عمیقی از اندام های بدن و عملکرد آنها می رسند. در آناتومی، با اندام تشکیل دهنده بدن آشنا می شوند. در بیوشیمی، از تغییرات شیمیایی و مواد تشکیل دهنده بافت ها و اندام ها آشنا میگردند. با فراگیری فیزیولوژی‌پزشکی، وظیفه و عملکرد صحیح اندام های بدن مورد بررسی قرار می گیرد.

در نهایت با علم پاتولوژی روش درمان و استفاده از داروها در درمان بیماری ها فرا گرفته می شود.