آشنایی با داروشناسی در پرستاری:

یکی از شاخه های داروسازی یا زیست شناسی، داروشناسی در پرستاری یا فارماکولوژی است. این گرایش به مطالعه و بررسی رابطه و تعامل میان موجودات زنده و دارو می پردازد. در گروه پیراپزشکی اغلب با تکیه بر جزوه های درسی، این کتاب تدریس می شود و اطلاعات موثری را در اختیار دانش آموختگان قرار می دهد.

لازم به ذکر است بدانید رشته تحصیلی داروشناسی با رشته سم شناسی دارای ارتباط تنگاتنگی است. این رشته متشکل از دو بخش فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک است. هر یک از این بخش ها بر مباحث و مسائل خاص و ویژه ای دلالت دارد.

تقسیم بندی تخصصی داروشناسی در پرستاری:

به طور کلی، داروشناسی در پرستاری یا فارماکولوژی به چند بخش تخصصی تر تقسیم می شود که عبارتند از:

·        فارماکولوژی بالینی: این بخش به مطالعه اثرات ترکیبات دارویی بر روی انسان و حیوان می پردازد.

·        نوروفارماکولوژی: این بخش به بررسی اثر متقابل دارو و سیستم عصبی بر یکدیگر می پردازد.

·        سایکوفارماکولوژی: این بخش به بررسی اثر دارو بر تغییر و عملکرد رفتار مغز می پردازد.

·        فارماکوژنتیک: به بررسی آزمایش بالینی ژنتیکی پیرامون افزایش پاسخ به دارو می پردازد.

·        توکسیکولوژی: به مطالعه اثرات مضر و سمی دارو بر روی بدن انسان می پردازد.

دارو

نکات مهم پیرامون داروشناسی در پرستاری:

افرادی که به رشته داروشناسی در پرستاری علاقه مند هستند باید ابتدا در این حیطه مشغول کار و فعالیت شوند. سپس آموزش ها و مهارت های لازم را در این زمینه کسب نمایند. این افراد می توانند در مراکز و مکان های مختلف به فعالیت مشغول شوند.

در پاره ای از اوقات افراد دارای مدرک داروشناسی در پرستاری می توانند به عنوان عضو هیات علمی در مراکز دانشگاهی فعالیت داشته باشند. برخی از مهمترین زمینه هایی که این افراد می توانند در آن مشغول کار شوند عبارتند از:

·        به عنوان پژوهشگر در مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده های مربوطه

·        به عنوان مشاوره درمان دارویی در بیمارستان ها

·        به عنوان مدیریت مراکز آموزشی و پژوهشی

·        به عنوان مدیریت مراکز کارآفرینی مرتبط با دارو

·        به عنوان تولید کننده دارو در کارخانجات دارویی

·        ارائه خدمات آزمایشگاهی و تعیین غلظت داروها