اهداف مراقبتی پرستاران ER و ICU عنوان مقاله می باشد. دراین فرصت به شرح اهداف مراقبتی و کاری و همچنین شخصیت پرستاران بخش مراقبت های ویژه (ICU)و پرستاران بخش اورژانس (ER) می پردازیم.

این مقاله در ادامه ی مقالات سایت آموزش پرستاری ارائه می گردد. مطالعه تفاوت پرستاران اورژانس با پرستاران ICU و مقایسه کار پرستاران ER و ICU را به شما پیشنهاد می کنیم.

پرستاران بخش مراقبت های ویژه و ICU ابر قهرمان هستند. آنها بسیار باهوش هستند، سریع فکر می کنند و هر روز زندگی افرادی را نجات می دهند.

اهداف پرستاران بخش اورژانس

در یک بخش ER، شما هرگز نمی دانید چه کسی از درب این بخش عبور خواهد کرد. پرستاری ER تصویر بسیار بزرگی است. شما ارزیابی می کنید، مشکل اصلی را شناسایی می کنید، مشکل اصلی را معالجه می کنید و باعث می شوید که بیمار به بخش دیگری انتقال یابد. زیرا بسیاری دیگر در انتظار آن تختخواب هستند.

اصول کاری پرستاران بخش اورژانس

اولویت بندی، ثبات، حرکت به بیرون.پرستاران این بخش فقط برای واکنش پذیری و پاسخگویی وقت دارند.

اهداف پرستاران بخش مراقبت های ویژه

در بخش مراقبت های ویژه، می توانید به نوع مشکلی فکر کنید و عمل کنید. پرستاران بخش مراقبت های ویژه باید به همگان نگاه کنند و به هم پیوسته رفتار کنند و مانند آنها رفتار کنند. همانطور که حادثه ای عملکرد عصبی شما را تحت تأثیر قرار می دهد و بر سیستم دستگاه گوارش شما نیز تأثیر می گذارد، در بخش مراقبتهای ویژه رفتار یک پرستار بر عملکرد سایر پرستاران تأثیر می گذارد.

پرستاران بخش مراقبت های ویژه در حال برنامه ریزی برای اهداف بلند مدت برای بیماران هستند و اهداف بلند مدت آنها عبور بیماران از شرایط بحرانی و بدست آوردن سلامتی دوباره آنها است. پرستاران ER برخلاف پرستاران ICU اغلب وقت زیادی برای تعامل با بیماران و خانواده ها ندارند، اولویت کار آنها رسیدگی به بیمار است.

اهداف مراقبتی پرستاران ER و ICU
اهداف مراقبتی پرستاران ER و ICU

شخصیت پرستار بخش اورژانس

سازگار، آرام و آماده باش برای مواقع اضطراری، متفکران سریع، جویندگان آدرنالین، عاشق هرج و مرج و سازمان یافته هستند و گزارش آنها چیزی شبیه به “بیمار زنده است” است.

شخصیت پرستار بخش مراقبت های ویژه

برنامه ریزان دقیق، سازمان یافته، عاشق مراقبت در سطح دقیق و عالی هستند و می توانند همزمان ۱۰ پمپ، ۶ قطره، ۴ بوق و ۱ بیمار تصادف کننده را بدون اینکه چشم خود را برای لحظه ای ببندند، تحت درمان و مراقبت قرار دهند.

۴ Major Differences Between ICU and Emergency Nurses