پرستار کنترل عفونت عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله به ویژگی های شغلی این نوع پرستاری می پردازیم. و اینکه چگونه می توان تخصص های لازم را کسب کرد.

این مقاله در ادامه ی مقالات سایت آموزش پرستاری ارائه می گردد.

برای استفاده ی بهتر مطالعه ی مقالات آموزش پرستاری بیماری های عفونی، بیماری عفونی پرستاری نیز توصیه می گردد.

با توجه به شاخه های مختلف رشته ی پرستاری یکی از مهم ترین شاخه ها پرستار بخش عفونی است. در شرایط مواجه با بیماری های عفونی نقش این پرستاران بیش از پیش پر رنگ می شود. البته تمام پرستاران آموزش های کلی مواجه با عفونت را دریافت می کنند. اما این پرستاران تخصص های بیشتری در این زمینه دارند.

پرستار کنترل عفونت چه ویژگی هایی دارد

همه پرستاران برای جلوگیری از شیوع بیماری های عفونی آموزش دیده اند، پرستاران کنترل عفونت بطور ویژه در جلوگیری از شیوع عوامل عفونی مانند ویروس ها و باکتری ها تخصص دارند. پرستاران کنترل عفونت با جدیت کار می کنند تا از بروز و شیوع بیماری های خطرناک در یک بیمارستان جلوگیری کنند. کلیه متخصصان پزشکی، طبق احتیاط لازم از اقدامات بهداشتی، شامل بهداشت دست، استفاده از تجهیزات محافظ شخصی و اقدامات احتیاطی در مورد انزوا با توجه به مراقبت از بیمار، آموزش می گیرند. با این وجود، چنین احتیاط هایی امکان شیوع عوامل عفونی را به طور کامل از بین نمی برد. این کار پرستار کنترل عفونت است که در مورد نحوه پیشگیری و مهار شیوع و جلوگیری از بروز حوادث بیشتر، دیگران را آموزش دهد.

پرستار کنترل عفونت

پرستار کنترل عفونت

چگونه می توانم یک پرستار کنترل عفونت شویم

پس از فارغ التحصیلی با لیسانس پرستاری در ادامه کارشناسی ارشد پرستاری شاخه ی کنترل عفونت را انتخاب نمایید.

شرایط لازم برای آموزش پرستاران کنترل عفونت چیست

نیاز تحصیل برای تبدیل شدن به یک پرستار کنترل عفونت، کسب مدرک لیسانس علوم در پرستاری (BSN) است. اگرچه دیپلم پرستاری یا مدرک کاردانی در پرستاری حداقل شرایط لازم بوده است.

منبع:

What Is an Infection Control Nurse?