جزوات پرستاری عنوان مقاله ی ما است. در این مقاله قصد داریم تا به تاثیر جزوات پرستاری در آموزش موثر پرستاران اشاره نماییم.

این مقاله در ادامه ی مقالات سایت آموزش پرستاری خدمت شما ارائه می شود.

مدیریت دانش برای استفاده ی موثر و کارآمد از آن ضروری است. اما استفاده از دانش زمانی پویای خود را حفظ می کند که به سوی نوآوری و روش های جدید حرکت نماید.

آموزش پرستاری، نیز مانند سایر آموزش ها زمانی حرکت و جریان خود را به دستی حفظ می کند که سمت تکنولوژی و نوآوری حرکت نماید.

حفظ پویایی آموزش پرستاری

در دوره ی کنونی برای این نوع آموزش ها باید از روش های نوین تدریس و یادگیری استفاده کنیم.

برای حفظ پویایی باید تمام عوامل آموزشی به روز شوند. دستیابی به اهداف پویای مسترلزم این است که اساتید و مدرسان، در روشهای تدریس خود از جدیدترین روش های آموزشی استفاده نمایند.

مطالعات زیادی در زمینه ی تاثیر جزوات آموزشی بر میزان یادگیری دانشجویان انجام گرفته است. بر اساس سطح رضایت دانشجویان از این روش ها و بازدهی آنها در مهارت های بالینی تاثیر این جزوات مشخص می گردد.

جزوات پرستاری

جزوات پرستاری

تاثیر جزوات آموزشی بر مهارت های بالینی

بر اساس تحقیقات و پژوهش های انجام یافته رضایت دانشجویان از ارئه ی جزوات بیش از روش های سخنرانی بوده است. از این رو تاثیر جزوات آموزشی در ارئه ی خدمات بهتر به پرستاران پر رنگ تر است.

در این پژوهش ها تاثیر جزوات آموزشی بر میانگین و انحراف معیار نمرات آزمون ها نیز از روش های سخنرانی خیلی بالاتر بوده است.

همان طور که می دانیم بیشتر واحدهای تخصصی رشته ی پرستاری به شکل کارآموزی و بالینی انجام می گیرد. از این رو به همراه داشتن جزوه در زمانی که کارآموزان در بالین بیمار حضور دارند، به عنوان روشی دانشجو محور بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

از این رو توصیه می شود در این نوع آموزش های بالینی کارآموزان حتما جزوات آموزشی نیز به همراه داشته باشند.