آموزش پرستاری عنوان مقاله ی ما است. در این مقاله قصد داریم به تارخچه ای از آموزش کادر پرستاری و توضیح این مفهوم بپردازیم.

این مقاله در ادامه ی مقالات سایت آموزش پرستاری خدمت شما ارائه می شود.

انواع آموزش ها، به عنوان یکی از ارکان کاری بین پرسنل پرستاران رایج است. سوپروایزر آموزشی یکی از ردیف های شغلی در بین پرستاران است، که همیشه در گذشته و اکنون وظیفه ی آموزش و راهنمایی پرسنل پرستاری را بر عهده دارد. از این رو آموزش کادر پرستاران دائما در حال بروز رسانی است.

تاریخچه ی آموزش پرستاران

از سال ۷۶-۷۵ تغییرات در دیدگاه های مدیریت پرستاری دانشگاه ها ایجاد شد. و این موضوع آغازی برای تغییرات بود. با تغییر این روند سوپروایزهای آموزشی نیز در روند برنامه های خود تغییراتی ایجاد کردند. تغییرات آموزشی سوپروایزرهای آموزشی منطبق با برنامه های معاونت درمان انجام شد.

به تدریج روند آموزشی کادر پرستاران از نیازسنجی ها آغاز شد و در نهایت با تدوین یک سری تقویم های آموزشی شش ماهه و سالانه برای آموزش کادر پرستاران و دیگر کارکنان بر اساس نیازهای مربوط به هر رده ادامه پیدا کرد.

در سال های اولیه آماری از روند انجام کارها و نتایج بدست آمده به صورت منسجم وجود نداشت ولی به مرور زمان کارها نظم پیدا کرد و افزایش یافت.

سرانه ی آموزش کادر

به طور متوسط میانگین و سرانه ی آموزش کادر پرستاران در سال های ۸۱ در حدود ۴.۵ ساعت برآورد شد. این مقدار در پایان سال ۹۱ به بیش از ۸۰ نفر ساعت آموزش افزایش یافت. که امروزه با توجه به استانداردهای اعتبار سنجی مدام در حال افزایش و پیشرفت است.

آموزش پرسنل پرستاری

آموزش پرسنل پرستاری

کلاس های آموزش کارکنان  با حضور تعداد محدودی از افراد تحت آموزش سوپروایزر و کارکنان و پزشکان علاقه مند و دیگر عوامل و موسسات مربوطه امر آموزش را انجام میدهند.

بر اساس استاندارد های تعریف شده کلیه ی پرسنل پرستاری باید به میزان حدودا ۱۲۰ ساعت آموزش را علاوه بر آموزش های اختصاصی به صورت سالانه طی نمایند.

وظایف مهم سوپروایزرهای آموزشی

نیازسنجی آموزشی برای رده های مختلف کادر پرستاری

اولویت بندی و تحلیل نیازهای آموزش پرستاری

انتخاب مدرسان مناسب و مرتبط

تدوین مناسب تقویم آموزشی

منبع:

Nursing Abbreviations