آموزش مجازی پرستاری عنوان مقاله ی ما است. در این مقاله به اثر بخشی و لزوم این نوع آموزش در بین کادر پرستاری و سایر بخش ها اشاره نموده ایم.

این مقاله در ادامه ی مقالات سایت آموزش پرستاری خدمت شما ارائه می شود.

برای پیشرفت در حرفه ی مراقبت های بهداشتی و پرستاری آموزش نقس اساسی و کلید ی دارد. به عبارتی آموزش عامل مهم در پیشرفت خدمات درمانی و مراقبتی است.

با پیشرفت فن آوری و تاثیر آن بر اموزش علوم پزشکی، توجه بسیاری از برنامه ریزان بر آموزش های الکترونیکی جلب شده است. بسیاری مطالعات در زمینه ی تاثیر آموزش با کامپیوتر در رشته ی پرستاری پرداخته اند.

دوره های مجازی آموزش پرستاری به دلیل انعطاف پذیری در این نوع نظام آموزشی بستر و امکانات مناسبی را فراهم نموده است. آموزش مجازی رشته ی پرستاری با گسترش محتوای علمی و افزایش عمق یادگیری بستر مناسبی را برای آموزش فراهم نموده است. این نوع آموزش به عنوان یک آموزش چند بعدی محسوب می شود.

نتیجه ی تحقیقات صورت گرفته در این زمینه

با توجه به تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است آموزش مجازی باعث افزایش دانش و اثربخشی این آموزش ها در پرستاران شده است.

آموزش مجازی پرستاری

آموزش مجازی پرستاری

دلیل انعطاف پذیری آموزش مجازی پرستاران

در پاسخ به دلیل اینکه یادگیری الکترونیکی و مجازی انعطاف پذیر است، باید گفت که، با آموزش الکترونیکی امکان دسترسی به محتواهای آموزشی چند رسانه ای در هر زمان و مکانی فراهم می شود. پرستاران در هر موقعیت مکانی و زمانی به محتواهای آموزشی دسترسی دارند. این نوع آموزش ها مهارت بالینی افراد را ارتقا می دهد.

از این رو آموزش مجازی و الکترونیکی در حرفه ی پرستاری و دیگر بخش ها به عنوان یک یادگیری قابل دسترس،دراز مدت و مطابق با شرایط همه ی افراد به شدت توصیه می شود.

منبع:

How should clinical education be in nursing education?