کتاب درمانی چیست عنوان مقاله ی ما است. در این مقاله شما با مراحل انجام این روش آشنا می شوید.

این مقاله در ادامه ی مقالات سایت در حوزه ی مباحث آموزش پرستاری و کتاب درمانی، کتاب درمانی برای کودکان، بازی درمانی چیست ، رویکرد بازی درمانی خدمتتان ارائه می گردد.

در پروسه ی کتاب درمانی کودک یا نوجوان خود را به جای شخصیت اصلی داستان تصور می کند. اولین نکته در موفقیت این درمان انتخاب صحیح کتاب است.

اگر کتاب مناسبی انتخاب شود همانند سازی با شخصیت اصلی داستان به کودک و نوجوان کمک می کند تا بتواند مشکلات خود را به درستی شناسایی کند، و از طرفی چون خود را به جای شخصیت اصلی داستان تصور می کند احساس می کند که تنها نیست و حس آرامش و امنیت پیدا می کند.

کتاب درمانی چیست

کتاب درمانی چیست

اثرات کتاب درمانی

با این روش از احساس تنهایی و آشفتگی او کم می شود. این هم زاد پنداری باعث می شود کودک بتواند روان خود را پایش کند و خود را با داستان درگیر می کند. با این کار کودک احساسات درونی خود را بروز  می دهد. با این کار کودک می تواند مشکلات خود را تجزیه و تحلیل کند.

تجزیه و تحلیل مشکلات توسط کودک آگاهی و درک او را تقویت می کند و کودک را در ارتباط با دیگران توانمند می سازد. در نهایت کودک به یک خود آگاهی می رسد که بتواند رخدادهای گوناگون را تحلیل نماید و رفتار صحیحی داشته باشد.

مراحل کتاب درمانی

  • نیازهای کودک و نوجوانان با مشکل مورد نظر شناسایی شود
  • امکانات مناسب فراهم گردد
  • فضا و زمان مناسب برای انجام تمرینات و گفتگوها تعیین کنید
  • فعالیت ها و تمرینات مناسب برای بعد از کتاب خوانی انتخاب کنید
  • در مورد موضوع داستان گفتگو کنید
  • کودک درباره ی موضوع و مفهوم داستان کتاب چیزی بنویسد یا نقاشی کند
  • کودک را به بحث بکشانید
  • به کودک یا نوجوان فرصت دهید تا واکنش خود را بروز دهد