کتاب درمانی برای کودکان عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله قصد داریم پروسه ی کتاب درمانی را برای کودکان و نوجوانان توضیح دهیم.

این مقاله در ادامه ی مقالات سایت در حوزه ی مباحث،  کتاب درمانی، آموزش پرستاری و بازی درمانی چیست ، رویکرد بازی درمانی خدمتتان ارائه می گردد.

از کتاب درمانی برای حل مشکلات در بحران ها استفاده می شود. البته فقط محدود به این موارد نمی شود. کتاب درمانی در حقیقت بازتابی از زندگی کودک را نشان می دهد. و کودک را در حل مشکلات و معماهای زندگی یاری می دهد.

کتاب درمانی به ۴ طریق در رشد عاطفی کودکان نقش دارد

  • کتاب درمانی به کودکان می آموزد که در بسیاری از احساس‌ها مانند دیگران هستند و بروز این احساس‌ها و عواطف در آن‌ها امری عادی و طبیعی است. و مانند دیگران هستند.
  • کتاب درمانی این احساسات  را از نقطه ‌نظرهای گوناگون بررسی می کند، و تصویری کامل از آن به دست می‌دهد و برپایه‌ی اصولی، آن احساس ویژه را شناسایی می‌کند.
  • کتاب درمانی شخصیت‌های گوناگون را تحلیل می کند و نقطه‌ نظرهایی را برای شیوه‌های برخورد با آن عواطف پیشنهاد می دهد.
  • کتاب درمانی به روشنی نشان می‌دهد که هر فرد عواطف گوناگونی را تجربه می‌کند و گاهی این عواطف در تضاد با هم هستند.
کتاب درمانی برای کودکان

کتاب درمانی برای کودکان

پروسه ی کتاب درمانی می تواند به صورت انفرادی یا گروهی صورت بگیرد

کتاب درمانی انفرادی

در این روش یک کتاب برای یک شخص خاص با مورد ویژه ی خود انتخاب می شود. کودک یا نوجوان کتاب را می خواند یا کتاب برایش خوانده می شود.

سپس فعالیت هایی به صورت انفرادی با آن کودک یا نوجوان انجام می گیرد.

کودک یا نوجوان در مورد کتاب با اشخاص دیگر صحبت می کند و می تواند درباره ی آن گزارشی بنویسد یا یک نقاشی بکشد.

در طول انجام این تمرینات کودک یا نوجوان از نظر روحی تخلیه می شود و خودآگاهیش افزایش می یابد.

اعتماد به نفس او بهبود می یابد و به ارزش های خود پی می برد و در نهایت به ارزش های زندگی خود پی می برد و رفتارش بهبود پیدا می کند.

کتاب درمانی گروهی

در این روش کودکان یا نوجوانان یا کتابی را بلند می خوانند یا شخصی این کار را برایشان انجام می دهد. در حین این پروسه گفتگو و تمریناتی نیز انجام می دهند. به عبارتی با این کار آنها پی می برند که مشکلات مشترکی دارند و تنها نیستند. و این مشکلات را با هم به اشتراک می گذارند.