بهداشت باروری عنوان مقاله می باشد. مطالعه این مقاله کمک می کند با مفهوم و اهمیت آن در جامعه آشنا شوید. مهمترین دوران برای یک زن و حتی برای جامعه دوران بارداری می باشد. در یک جامعه سلامت مادر با سلامت جامعه برابری می کند. از این حیث برای کادر بهداشت و درمان سلامت مادر باردار بسیار مهم می باشد و بر همه چیز ارجعیت دارد. در همین راستا سازمان بهداشت جهانی در قالب بهداشت باروری یکسری اولویت هایی را برای مادران باردار تعریف می کند که باعث اطمینان خاطر مادران قبل، حین و پس از بارداری می شود.

این مقاله در ادامه ی مقالات آموزش پرستاری آمده است.

تعریف

به مجموعه ی خدمات سلامتی و بهداشتی در طول دوران بارداری، بهداشت باروری گفته می شود. هدف از اقدامات بهداشتی حفظ سلامتی جان مادر و جنین و کاهش خطرات احتمالی بارداری و زایمان می باشد.

اهمیت

در جوامع کنونی تولید مثل و باورری نه تنها از ملزومات رسیدن به توسعه ی پایدار است بلکه اساس بقای بشر و حقی برای زن است. از این رو سازمان بهداشت جهانی و مسئولان بهداشتی هر جامعه توجه ویژه به آن دارند. هدف از تحقق بهداشت در باروری حفظ سلامتی کامل جسمی، روانی و رفاه اجتماعی زنان قبل از بارداری، حین بارداری و پس از آن می باشد. وزارت بهداشت برای رسیدن به این هدف، برنامه جامعی را تحت عنوان «بهداشت باروری در نظام جمهوری اسلامی » باز کرده است. بهداشت در طول باروری مرتبط با سیستم تولید مثل و روند کارکرد آن می باشد.

بهداشت باروری
بهداشت بارداری

وظایف مسئولان بهداشتی

از آنجا که تولید مثل و باروری اصل بقای بشر و حق طبیعی زنان می باشد، مسئولان بهداشتی باید برای سلامت، باروری و زایمان برنامه های جامع و ویژه ای داشته باشند. خدمات بهداشتی باید بین همه به صورت یکسان انجام گیرد و با توجه به تفاوت های فردی و موقعیت و شرایط جغرافیایی، نژادی، تغذیه و آداب و رسوم بین مادران تفاوتی گذاشته نشود.

Your pregnancy and baby guide