مدیریت منابع اضطراری کرونا ویروس عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله برخی اقدامات مهم بیمارستان های چین را جهت مقابله با ویروس کرونا می خوانید.

این مقاله در ادامه ی مقالات، نظارت بر پرستاران بیماران کرونایی، آموزش و نظارت پرستاران کرونا، پشتیبانی کادر پرستاری مقابله با کرونا، انتخاب کادر پرستاری شرایط کرونا ، بخش پرستاری مقابله با کرونا و معرفی مدیریت منابع انسانی پرستاری کرونا آمده است.

هنگامی که بیمارستانهای عمومی بزرگ با موارد اضطراری بهداشت عمومی روبرو می شوند، استقرار منطقی منابع اورژانس، چیدمان، برنامه ریزی بسیار مهم هستند، زیرا اینها موفقیت مدیریت اضطراری را تعیین می کند . بیماری همه گیر COVID-19 در سال نو چینی رخ داد، دوره ای که بسیاری از کارخانه ها، تدارکات و کارگران فروش در مرخصی بودند. این وضعیت منجر به کمبود مواد محافظ در رده های مختلف بیمارستان در ووهان، کل استان هوبی و حتی کل چین شد. برای حل این مشکلات، بیمارستانها مجموعه ای از اقدامات پاسخگویی را به کار گرفتند، روابط بین طرف های مختلف را هماهنگ کردند و از تهیه به موقع لباس های محافظ، ماسک و ضد عفونی کننده اطمینان حاصل کردند.

اولویت بندی

کلینیکهای تب و بخشهای انزوا، مناطق ردیف اول در کنترل بیماری همه گیر در بیمارستانها هستند. در حین فعال شدن برنامه اضطراری COVID-19 در بیمارستان، بودجه بندی مواد محافظ در بخش های ایزوله و کلینیک های سرپایی تب در طول سال جدید چینی انجام شد. به طور همزمان، یک طرح عرضه تدوین شد، کانال های تأمین کالا سازماندهی شده و ذخایر از قبل تهیه شدند. در شرایطی که منابع محدودی در اختیار بود، بیمارستان در مراکز انزوا و کلینیکهای سرپایی تب در اولویت قرار داده شدند.

مدیریت منابع اضطراری کرونا ویروس
مدیریت منابع اضطراری کرونا ویروس

تامین کمبودها

در میان کمبود عرضه، بیمارستان با بسیاری از بخش ها تماس گرفت و یا از طریق یک بستر عمومی مواد را از جامعه به دست آورد تا مشکلات خط اول را به سرعت حل کند. تجهیزات و تجهیزات پزشکی در بخش های عایق بندی و کلینیک های سرپایی تب به ویژه مواد ضد عفونی کننده، دستگاه های تهویه مطبوع و لامپ های ماوراء بنفش نیاز به موقع و مطابق با شرایط دقیق دارند. کادر پزشکی در بخش های انزوا نیز با بهداشت شخصی و مشکلات زندگی روبرو بودند. راحتی برای آنها فراهم شد، از جمله بخاری آب دوش و غیره.

جهت مقابله با اینگونه بیماری های مسری لازم است اقدامات برنامه ریزی شده و محکم انجام گیرد. با توجه به شرایط پیش آمده سختی کار پرستاران بیش از پیش نمایان است.

Emergency management of nursing human resources and supplies to respond to coronavirus disease 2019 epidemic