پشتیبانی کادر پرستاری مقابله با کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله قصد داریم به یکی دیگر از اقدامات بیمارستان های چین برای مقابله با ویروس کرونا اشاره نماییم.

این مقاله در ادامه مقالات انتخاب کادر پرستاری شرایط کرونا ، بخش پرستاری مقابله با کرونا و معرفی مدیریت منابع انسانی پرستاری کرونا آمده است.

با گسترش بیماری کرونا در چین و افزایش تعداد بیماران کادر درمان اقدامات خود را جهت مقابله با این بیماری با واگیری بالا هر روز بیشتر و بیشتر می کردند. یکی از مهم تریم اقدامات آنها توجه به نیازهای پرسنل در کل بیمارستان بود. زیرا اکثر کادر درگیر درمان بودند و ممکن بود با کمبود نیرو و خدمات روبرو گردند. در این جا به اقدام آنها برای جلوگیری از این مشکل اشاره کرده ایم.

 ایجاد یک پشتیبانی پایدار

با ادامه این بیماری همه گیر، پرستاران بخش های عادی، بخش های قرنطینه و کلینیک های سرپایی تب همه درگیر بودند. برای اطمینان از داشتن پرسنل کافی در کلینیکهای تب و بخشهای قرنطینه، ضمن اطمینان از کیفیت پرستاری در کل بیمارستان، بخش پرستاری مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفت.

همسان سازی حجم کار و نیازهای پرسنلی در کل بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت. دپارتمان تصمیم به ایجاد سه اکلون گرفت .

پشتیبانی کادر پرستاری مقابله با کرونا
پشتیبانی کادر پرستاری مقابله با کرونا

اصول ترکیب اکلون به شرح زیر تعیین شد

تعداد معینی از کارمندان سطح متوسط ​​باید به همراه چند پرستار ارشد یا متخصص از بخش مراقبت های ویژه و بخش تنفس حضور داشته باشند. با توجه به تعداد زیادی پرستار (۴۰۰۰ نفر) در بیمارستان، بخش پرستاری با اشاره به مفهوم بیمارستان آهنربایی، انتخاب کارکنان به بخشهای مختلف بیمارستان واگذار شد.

براساس ثبت نام داوطلبانه، سرپرستار هر بخش، نخستین پرستاران پشتیبانی را براساس اصول ترکیبی اکلون و معیارهای انتخاب پرستار اعزام و سپس لیست های نامهای داروهای دوم و سوم را به عنوان تقویت کننده برای کلینیکهای سرپایی تب و بخشهای جدا سازی تعیین کرد.

به این ترتیب پشتیبانی های لازم برای بخش پرستاری تامین شد.

Emergency management of nursing human resources and supplies to respond to coronavirus disease 2019 epidemic