آموزش و نظارت پرستاران کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله یکی از اقدامات موثر بیمارستان های چین در مقابله با کرونا شرح داده شده است.

این مقاله در ادامه ی مقالات، پشتیبانی کادر پرستاری مقابله با کرونا، انتخاب کادر پرستاری شرایط کرونا ، بخش پرستاری مقابله با کرونا و معرفی مدیریت منابع انسانی پرستاری کرونا آمده است.

COVID-19 یک بیماری عفونی جدید است. در حال حاضر رژیم درمانی مؤثر علیه این ویروس وجود ندارد. از طرفی تعداد بیماران مشکوک یا تأیید شده زیاد است. همچنین برخی پرستاران درجه یک از بخش بیماریهای عفونی یا بخش تنفس نبودند. برای کاهش خطر ابتلا به عفونت کارکنان پرستاری، بخش پرستاری برای کلیه پرستاران، سرپرستاران و پرستاران مستقر در کلینیکهای تب یا بخش های قرنطینه یک آموزش متمرکز نیم روزه انجام داد.

آموزش هماهنگ

پرستاران منطقه اصلی بیمارستان آموزش های حضوری را دریافت کردند، در حالی که پرستاران در دیگر شعبه ها بصورت آنلاین آموزش می دیدند. بنابراین، تمام پرستاران قادر به شروع کار در همان روز پس از آموزش نیم روزه بودند

آموزش و ارزیابی قبل از خدمت

محتوای آموزشی شامل دانش و مهارت های محافظت از خود، دانش و مهارت های حرفه ای، و مشاوره روانشناسی پیشگیرانه، بر اساس سیاست ها و دستورالعمل های ملی بود.

دانش و مهارت های محافظت از خود شامل ویژگی های اپیدمیولوژیک، مسیر انتقال COVID-19 و تکنیک های محافظت شخصی از قبیل لباس پوشیدن،  دفع لباس محافظ و ماسک است.

آموزش و نظارت پرستاران کرونا
آموزش و نظارت پرستاران کرونا

دانش و مهارت های حرفه ای شامل معیارهای تشخیصی بالینی برای COVID-19، رژیمهای درمانی فعلی، نیازهای جسمی و روانی بیماران، استفاده از تهویه تهاجمی و غیر تهاجمی، درمان اکسیژن با جریان زیاد، ترانسازال اکسیژن با جریان بالا، مکش خلط بسته و سایر موارد است.

مهارت ها و موارد آموزش

مهارت ها شامل، مشاوره روانشناسی پیشگیرانه شامل راهبردها و روشهای مقابله با سازگاری عاطفی است. روش های آموزش شامل آموزش چهره به چهره، تمرین و درس به صورت آنلاین بود. فیلم ها، PPT، کتابچه راهنمای کاربر، و تصاویر در صورت امکان برای پرستاران تهیه شده است. از آنجا که وضعیت اپیدمی بحرانی بود، پرستاران مناطق مختلف بیمارستان توسط سرپرستاران یا پرستار ارشد ارزیابی شدند و بلافاصله پس از ارزیابی ، کار خود را در ردیف اول شروع کردند.

Emergency management of nursing human resources and supplies to respond to coronavirus disease 2019 epidemic