پرستار توانبخشی عنوان مقاله ما است. در این مقاله تعریفی از پرستاری توانبخشی داریم و چه مراحلی را باید طی کنید، توضیح مختصری ارائه می دهیم.

این مقاله در ادامه مقاله های نقش های پرستاری براساس سطح تحصیلات، طبقه بندی پرستاران بر اساس محل کار و طبقه بندی نقش پرستاری برای مطالعه به شما پیشنهاد می دهیم.

پرستار توانبخشی کیست

پرستاران توانبخشی به بیمارانی که دارای ناتوانی جسمی طولانی مدت یا بیماریهای مزمن هستند،  کمک می کند و از هرگونه محدودیت شخصی که ممکن است ناشی از این ناتوانی ها باشد،  به آنها کمک می کند. این پرستاران برای ایجاد یک برنامه بهبودی شخصی متناسب با بیماران و خانواده، کار می کنند.

پرستاران توانبخشی همچنین به بیماران در تعیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت کمک می کنند. به عنوان یک پرستار توانبخشی،  هدف اصلی شما این است که به بیماران خود کمک کنید تا سلامت و استقلال خود را به بهترین شکل ممکن به دست آورند. بسیاری از پرستاران توانبخشی بطور مداوم با بیماران کار می کنند.

پرستار توانبخشی

تبدیل شدن به یک پرستار توانبخشی

گذشته از جنبه پزشکی موارد،  پرستاران توانبخشی باید دارای حمایت دلگرم کننده باشند،  زیرا روند بهبودی برای بسیاری از بیماران می تواند ناامید کننده باشد. آنها باید به آرامی بیماران خود را راهنمایی کنند تا در رسیدن به اهداف از مرزهای خود عبور کنند. نگرش مثبت و فراوانی صبر از صفات عالی برای داشتن این نقش است. داشتن یک پرستار توانبخشی می تواند بسیار با ارزش باشد و برای کسانی که تمایل زیادی به کمک به دیگران و تغییر زندگی دارند، مناسب است.

هدف پرستاری توانبخشی

هدف پرستاری توانبخشی عبارتند از:

  • برای کمک به افراد دارای ناتوانی یا بیماری مزمن برای دستیابی و حفظ عملکرد لازم هستند.
  • پرستار و کارمند توانبخشی به بیماران کمک می کند تا ضمن فراهم کردن یک محیط درمانی برای مددجویان و خانواده هایشان، خود را با شرایط زندگی تغییر یافته تطبیق دهند.
  • آنها استراتژی های درمانی را که مبتنی بر تئوری علمی پرستاری است که مربوط به مراقبت از خود است، طراحی می کنند و سلامت جسمی،  روانی و روحی را ارتقا می بخشند.
  • پرستار و کارمند توانبخشی در محیط های بستری و سرپایی کار می کند که می تواند نیاز به آنها در طیف وسیعی از مراکز توانبخشی حاد تا زیر حادباشد.

منابع

?What is a rehabilitation nurse