محل کار و وظایف پرستاران توانبخشی عنوان مقاله ما است. دراین مقاله به ارائه ی اطلاعاتی از مکان های فعالیت ووظایف مهم پرستاران توانبخشی می پردازیم.

این مقاله در ادامه ی مقالات پرستار توانبخشی، الزامات آموزشی پرستاران توانبخشی، نقش های پرستاری براساس سطح تحصیلات، طبقه بندی نقش پرستاری، طبقه بندی پرستاران بر اساس محل کار، خطرات محیطی در پرستاری ، خطر تشعشعات در پرستاری و خطر خشونت برای پرستاران برای مطالعه بیشتر ارائه می گردد.

محل کار پرستاران توانبخشی

پرستاران توانبخشی هنر و خدمت خود را در مکان های مختلفی انجام می دهند، از جمله:

 • مراکز توانبخشی سرپایی
 • بیمارستان ها، درمانگاه ها
 • آژانس های مراقبت طولانی مدت
 • خانه بیماران
 • آژانس های مراقبت از منزل
 • کمک به امکانات زندگی

پرستاران توانبخشی همچنین می توانند در مؤسسات آموزشی یا شرکتهای بیمه کار کنند.

محل کار و وظایف پرستاران توانبخشی

نقش ها و وظایف یک پرستار توانبخشی

هدف اصلی پرستاری توانبخشی، کمک به بیماران در بهبودی و بازیابی استقلال و عملکردهای ناشی از آسیب،  ناتوانی یا بیماری است. یک پرستار توانبخشی به طور معمول موارد زیر را انجام می دهد:

 1. بیماران را به زندگی و مدیریت صحیح بیماریهای مزمن و جراحات،  آموزش و یاری می دهد.
 2. به بیماران در بازگشت به زندگی عادی خود به دنبال یک بیماری جدی یا آسیب دیدگی کمک می کند.
 3. با تشویق به استقلال مشتری و دستیابی به هدف مداوم، بیمار و عزیزان خود را برای مسئولیت های خودمدیریتی و تصمیم گیری آماده می کند.
 4. تکنیک های ویژه پرستاری توانبخشی برای کمک به بیماران و خانواده هایشان و مهارت های مراقبت از خود برای حرکت به سمت توانبخشی کامل را آموزش می دهد.
 5. فعالیتهای پرستاری را با همکاری اعضای اضافی تیم توانبخشی بین رشته ای به منظور تسهیل دستیابی به اهداف کلی،  هماهنگ می کند.
 6. به عنوان یک منبع آموزشی و اطلاع رسانی و الگوی نقش برای کارکنان پرستار،  بیماران و سایر کارکنان بالینی عمل می کند.
 7. با استفاده از فرآیند پرستاری، برای دستیابی به نتایج با کیفیت برای مراجعان، مراقبت های پرستاری را انجام می دهد.

محل کار و وظایف پرستاران توانبخشی از مسائل مهمی است که باید قبل ازانتخاب این رشته باید موذد توجه قراربگیرد.

منابع

Rehabilitation Nurse