آموزش پرستاری مهارت های بالینی عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله با راهبردهای اولیه برای آموزش مهارت های بالینی آشنا می شوید. این مقاله در ادامه ی مقاله ی آموزش الکترونیکی پرستاران آمده است.

حتما برای درک بهتر موضوع مقالات اهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری ایران، انواع آموزش پرستاری، راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری در ایران، آموزش پرستاری مدیریت بحران کرونا، آموزش پرستاری سلامت روان در کرونا، آموزش مجازی در پرستاری، نقش پرستاران در سلامت جامعه، مشکلات پرستاران و پرستار خود بودن علیه کرونا ویروس را نیز مطالعه نمایید.

آموزش دانشجویان پرستاری کارشناسی ارشد

مبانی دوره پرستاری، اصول و روشهای اصلی پرستاری را در دانشجویان پرستاری کارشناسی ارشد آموزش می دهد. این دوره برای دانستن نیازهای اساسی انسان بسیار مهم است. صلاحیت در مهارت های اساسی یک پیش نیاز برای ارائه مراقبت های گسترده پرستاری برای دانشجویان پرستاری است. آزمایشگاه مهارتهای بالینی برای یادگیری مهارتهای روانگردان در این دوره یک ساختار ضروری در آموزش پرستاری است که می تواند موفقیت دانشجویان پرستاری را به آموزش کافی تضمین کند و آنها را برای مکانهای بالینی واقعی که باید از طریق راهکارهای آموزشی مناسب تهیه شود،  آماده سازد.

راهبردهای اولیه برای آموزش مهارتهای بالینی

استفاده از شبیه سازها از دقت کم تا زیاد

راهبردهای اولیه برای آموزش مهارتهای بالینی پرستاری شامل استفاده از شبیه سازها از دقت کم تا زیاد است. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که ترکیبی از یادگیری الکترونیکی با روش های سنتی آموزش چهره به چهره می تواند نتایج یادگیری را در دانشجویان پرستاری بهبود بخشد. درحالی که مطالعه تجربی هیچ تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه یادگیری الکترونیکی و یادگیری سنتی از نظر دانش،  مهارت و رضایت را نشان نداد.

یادگیری الکترونیکی

در همین حال، گزارش دادند که دانش آموزان یادگیری الکترونیکی را یک تجربه ارزشمند برای رشد مهارت های بالینی پرستاری می دانند. اگرچه دیدگاه مثبتی در مورد یادگیری الکترونیکی داشتند،  اما تمایلی به ترک آموزش سنتی نداشتند و فرصت های یادگیری چهره به چهره را بسیار ارزشمند می دانستند. آنها روش آموزش ترکیبی را با یادگیری الکترونیکی ترجیح دادند. پس اظهار داشتند که ترکیبی از آموزش الکترونیکی با آموزش چهره به چهره می تواند مفید باشد.

آموزش پرستاری مهارت های بالینی
آموزش پرستاری مهارت های بالینی

مطابق با نتایج مطالعه حاضر در بکارگیری همزمان یادگیری سنتی و الکترونیکی در آموزش مهارتهای بالینی پرستاری با نقش مکمل،  در مقایسه با روش سنتی تنها. لازم به ذکر است اگرچه یادگیری از طریق روش سنتی در آموزش مهارتهای اساسی بسیار ارزشمند است،  اما نقش آموزش الکترونیکی به عنوان یک مؤلفه در ترکیب با روش سنتی می تواند مزایای بیشتری را به بار آورد و در ارتقاء سطح علمی پرستاران مؤثر باشد.

  نتیجه

به طور کلی،  یادگیری مهارت های بالینی یک فرایند پیچیده است و لازم است ضمن آمادگی برای آموزش مهارت های بالینی،  سبک ها و اولویت های یادگیری دانش آموزان نیز در نظر گرفته شود. با یادگیری الکترونیکی،  فراگیران را درگیر در فرایند یادگیری می کنند و یادگیری و هدایت خود را تسهیل می کنند،  ارائه مداوم مطالب آموزشی می تواند انگیزه،  رضایت و لذت دانش آموزان را افزایش داده و روش های دیگر را نیز کامل کند.

منابع:

Improving Nursing Students’ Learning Outcomes in Fundamentals of Nursing Course through Combination of Traditional and e-Learning Methods