انواع آموزش پرستاری عنوان مقاله ما است. ما در این مقاله سعی داریم به انواع آموزش پرستاری بپردازیم.

این مقاله در ادامه ی مقالات راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری در ایران، آموزش پرستاری مدیریت بحران کرونا، آموزش پرستاری سلامت روان در کرونا، آموزش مجازی در پرستاری، نقش پرستاران در سلامت جامعه، مشکلات پرستاران و پرستار خود بودن علیه کرونا ویروس آمده است.

با توجه به برنامه های درسی پرستاری،  یادگیری کامل مهارت های بالینی یکی از اولویت های ضروری دانشجویان پرستاری است زیرا باعث تضمین مراقبت ایمن از بیماران می شود. بنابراین، کارآمدترین روش های مهارت های آموزشی باید مورد استفاده قرار گیرد تا دانشجویان پرستاری حرفه ای شوند و یادگیری خود را به حداکثر برسانند.

انواع آموزش پرستاری

در مطالعات متعدد، هم یادگیری سنتی و هم الکترونیکی در آموزش پرستاری مؤثر و ارزشمند گزارش شده است. تعدادی از مطالعات نیز ترکیبی از هر دو روش را در آموزش و پرورش پیشنهاد کرده اند.

روش های سنتی

اگرچه استفاده از روش های سنتی و آموزش چهره به چهره، که در آزمایشگاه مهارت های بالینی مورد استفاده قرار می گیرد،  به عنوان یک استراتژی ارزشمند در آموزش پرستاری در نظر گرفته می شود، مهارتهای آموزشی باید براساس نیازهای یادگیری پرستاران، انتظارات و سبکهای یادگیری باشد. این بدان معناست که باید سرعت یادگیری در نظر گرفته شود، و استراتژی های آموزشی باید متناسب با اولویت ها و علایق آنها استفاده شود تا یادگیری کارآمد تر امکان پذیر شود.

یادگیری الکترونیکی

 یادگیری الکترونیکی می تواند آموزش های سنتی چهره به چهره را انجام دهد که منجر به حداکثر جامعیت یادگیری از طریق روش های مختلف می شود. این یک روش قابل اعتماد برای آموزش مهارت های بالینی است که باعث افزایش اعتماد به نفس، کاهش استرس و افزایش خودآگاهی و ارزیابی خود می شود. با وجود توسعه فن آوری در آموزش پرستاری، اثربخشی استفاده از روش های یادگیری الکترونیکی در اصول دوره پرستاری در آزمایشگاه مهارت های بالینی نامشخص است.

یادگیری الکترونیکی – انواع آموزش پرستاری

منابع

Improving Nursing Students’ Learning Outcomes in Fundamentals of Nursing Course through Combination of Traditional and e-Learning Methods