سیستم پرستاری عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله با ساختار خدمات پرستاری آشنا می شوید.

مطالعه ی مقالات آینده پرستاری در ایران و آینده علمی رشته پرستاری در ایران و توانمند سازی در پرستاری به درک این موضوع کمک زیادی می کند.

طراحی سیستم پرستاری

سفارشات طراحی سیستم پرستاری تحت تأثیر ساختار پزشک محور قرار گرفته است. شرکت کنندگان سه بخش از این سیستم را ذکر کردند:

ساختار خدمات پرستاری

طبقه بندی خدمات پرستاری به عنوان محیط های بیمار، یک مانع و محدودیت در پتانسیل و توان واقعی حرفه پرستاری محسوب می شود. نظر یکی از شرکت کنندگان این بود: یک شرکت کننده تأکید کرد: ما فاقد یک فلسفه تعریف شده برای پرستاری در ایران هستیم. این موانع ساختاری ایجاد کرده است که قدرت آنها را برای اجرای دانش حرفه ای خود محدود می کند. بدیهی است که نیاز به ظهور مشخصی از دامنه و استاندارد عمل پرستاری در ایران وجود دارد، زیرا تنها در این صورت پرستاران ایرانی می توانند به عنوان متخصصان توانمند در مناطق مختلف پرستاری عمل کنند. یکی از پرستاران ارشد اظهار داشت: معتقدم تعیین مأموریت و قلمرو پرستاری اولین قدم در بازسازی سیستم پرستاری است.

ساختار آموزش پرستاری

نگرانی زیادی در مورد سیستم آموزش پرستاری وجود دارد حتی اگر این نقش اساسی در روند توانمندسازی ایفا کند. این نگرانی از ورود به دانشکده پرستاری ناشی می شود همانطور که در بیانیه یکی از شرکت کنندگان تأیید شده است: امتحانات ورودی فقط توانایی های دانشگاهی داوطلبان را اندازه می گیرند اما سازگاری آنها با حرفه پرستاری را نمی سنجند.

 نگرانی دیگر محتوای برنامه درسی است که بیشتر نظری است و یک پرستار می گوید: مربیان پرستار فکر می کنند بهترین پرستاران پرستارهایی هستند که اطلاعات پزشکی بیشتری دارند . آنها طیف گسترده ای از اطلاعات مربوط به بیماری، دارویی و فیزیولوژیکی را به آنها می دهند.

تأمین آموزش مداوم برای پرستاران برای حفظ صلاحیت در شرایط بالینی و تبدیل شدن به یادگیرندگان مادام العمر مورد سنجش قرار گرفت تا آنها بتوانند با اعتماد به نفس جامعه از متخصصان توانمند پرستاری ایجاد کنند. با این وجود، کمبود نیروی انسانی و نبود منابع توسعه کارمندان توسط “وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی” تنها چرخه توانمندسازی را مسدود کرده است.

سیستم پرستاری
سیستم پرستاری

ساختار تحقیقات پرستاری

به دلایل مختلف استفاده از برای پرستاران دشوار بوده است. اینها عبارتند از:

  • ساختار سنتی بیمارستانها
  • ·        کیفیت پایین آموزش
  • ·        فقدان ادامه تحصیل
  • ·        حجم کار سنگین
  • کمبود منابع مالی
  • ·        نقش نامناسب پرستاری
  • ·        فقدان تیم کار

 این موانع در نقل قول پرستاران مشهود است. همچنین آنان معتقدند که یافته های تحقیق به هیچ وجه در تمرین پرستاری ما استفاده نمی شود. ما در پرستاری دو گروه هستیم. یک گروه معلمان هستند و عمدتا در مدارس پرستاری تدریس می کنند، گروه دیگر بالینی است. پرستارهایی که بسیار سرشان شلوغ است و درگیر کار هستند و برای انجام تحقیقات تحصیل نکرده اند.

A model for empowerment of nursing in Iran